Stav: Probíhající

Serverový čas: 11.12.2023 14:07

Karta DNS #11334/2023/ODDVO
Zabezpečenie dodávky potravín

Informace

ID zakázky
48850
Název zakázky
Zabezpečenie dodávky potravín
Číslo spisu VZ
11334/2023/ODDVO
Evidenční číslo zakázky
36722 - MUT Vestník č. 223/2023 - 14.11.2023
Číslo oznámení z TED
687948-2023 zo dňa 13.11.2023
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
30 000 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabák a související produkty
Doplňující CPV kód
03200000-3 - Obiloviny, brambory, zelenina, ovoce a ořechy
15810000-9 - Výrobky pekárenské a cukrářské kromě trvanlivého pečiva
15511000-3 - Mléko
15550000-8 - Různé mléčné výrobky
15100000-9 - Živočišné produkty, maso a masné výrobky
15896000-5 - Hluboce zmrazené výrobky
03142500-3 - Vejce
15812200-5 - Cukroví
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
Centralizované zadávání
Ano
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Verejný obstarávateľ ako centrálna obstarávacia organizácia zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len ako "DNS"), ktorý bude slúžiť na vyhlasovanie jednotlivých zákaziek na zabezpečenie dodávok potravín pre svoje organizácie.

Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa, Banskobystrický samosprávny kraj, IČO: 37828100, ROZVOJOVÚ AGENTÚRU Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o., IČO: 5174422 a ďalšie právnické osoby, ktoré sú založené alebo zriadené verejným obstarávateľom na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter a sú úplne alebo z väčšej časti financované verejným obstarávateľom, sú kontrolované verejným obstarávateľom alebo verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov ich riadiacich alebo kontrolných orgánov (najmä organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa).

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS. Cieľom zriadenia dynamického nákupného systému je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so ZVO podľa svojich aktuálnych potrieb ako aj zníženie administratívnej záťaže jednotlivých organizácií, efektívne verejné obstarávanie v súlade s internými smernicami a princípmi ZVO.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest), bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE. Verejný obstarávateľ bude zadávať konkrétne zákazky v dynamickom nákupnom systéme v rôznom rozsahu podľa vyššie uvedených CPV kódov a ich podkategórií.

Verejný obstarávateľ plánuje vyhlasovať výzvy pre jednotlivé organizácie samostatne, ale aj v logických celkoch (v rámci jednotlivých okresov na území BBSK).

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
12.12.2023 12:00:00
Plánované otevírání žádostí
12.12.2023 12:30:00

Centrální zadavatel

Název organizace
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Dokumenty