Stav: Probíhající

Serverový čas: 11.12.2023 14:21

Karta veřejné zakázky #49681
Zásobná preklenovacia nerezová nádrž mlieka

Informace

ID zakázky
49681
Název zakázky
Zásobná preklenovacia nerezová nádrž mlieka
Číslo spisu VZ
49681
Režim veřejné zakázky
Prieskum trhu
Druh zadávacího řízení
Prieskum trhu
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
17 023,33 EUR
Hlavní CPV kód
42211000-8 - Mlékárenské stroje
VZ je dělená na části
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Zásobná preklenovacia nerezová nádrž mlieka (bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe 1.2. Návrh technickej špecifikácie a cien).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Potenciálny dodávateľ, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný, je povinný pred podpisom zmluvy predložiť všetky doklady, ktoré predbežne nahradil čestným vyhlásením. Ak potenciálny dodávateľ nedoručí doklady v stanovenej lehote, jeho ponuka nebude prijatá a ako úspešný bude vyhodnotený potenciálny dodávateľ, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Uvedené sa nevzťahuje na vyhlásenia, ktoré sú súčasťou povinných dokumentov registrovaných dodávateľov v zozname hospodárskych subjektov vedených ÚVO za predpokladu, že víťazný dodávateľ je v ňom registrovaný a jeho registrácia je platná.

Potenciálny dodávateľ, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný, je povinný pred podpisom zmluvy predložiť údaje o všetkých známych subdodávateľoch; údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
01.12.2023 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
01.12.2023 10:01:00

Zadavatel

Název organizace
Kamenec s.r.o.
Adresa
Bukovec 58
Bukovec
90614, Slovenská republika
Administrátor VZ
Aise Bouma
kamenecsro@gmail.com
+421 905779248

Dokumenty