Stav: Probíhající

Serverový čas: 22.06.2024 12:35

Karta veřejné zakázky #14/2024
Zabezpečenie zhodnotenia kalov z ČOV

Informace

ID zakázky
54575
Název zakázky
Zabezpečenie zhodnotenia kalov z ČOV
Číslo spisu VZ
14/2024
Evidenční číslo zakázky
65/2024, 9450 - KSS
Číslo oznámení z TED
189286-2024
Režim veřejné zakázky
Kvalifikačný systém
Druh zadávacího řízení
Kvalifikačný systém
Druh veřejné zakázky
Služby
Hlavní CPV kód
90513800-4 - Čištění kalů
Doplňující CPV kód
90513700-3 - Přeprava kalů
90514000-3 - Odstraňování odpadu recyklací
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom systému kvalifikácie budú hlavne zákazky z oblasti: zabezpečenie zhodnotenia kalov z ČOV pre potreby Obstarávateľa. Konkrétne, najmä odber (naloženie) jestvujúceho a v budúcnosti vyprodukovaného stabilizovaného kalu z ČOV (katalógové číslo: 19 08 05 - kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd, kategória: odpad, ktorý nie je nebezpečný, tzv. ostatný (AC 270 v zmysle prílohy IV nariadenia (ES) č.1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu) na veľkokapacitné nákladné vozidlá, preprava na miesto jeho zhodnotenia a zhodnotenie spôsobom R1, R3, R5, R10, R11, príp. vrátane R12 (v zmysle prílohy č. 1 k zákonu č.79/2015 Z. z. o , odpadoch v platnom znení - z vybraných prevádzok ČOV v
pôsobnosti Obstarávateľa v množstve podľa produkcie. V prípade zhodnotenia kalu spôsobom kódu R5 obstarávateľ neumožní umiestnenie mobilného zariadenia na nakladenie s odpadmi v priestoroch VVS, a.s. (uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na zariadenia zabezpečujúce naloženie a prepravu odpadu)

Poznámka

Predpokladaná celková finančná hodnota plánovaných zákaziek počas trvania KS (5 rokov) známa v čase vyhlásenia KS určená na základe predchádzajúcich potrieb a priemernej ceny predstavuje niekoľkomiliónovú hodnotu, preto sa KS realizuje postupom zadávania nadlimitnej zákazky. Reálna hodnota zadávaných zákaziek sa môže meniť v závislosti od aktuálnych potrieb VVS, a.s. Predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú počas trvania doby platnosti je daná celkovým množstvom 216 325 ton kalu.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie do KS
27.03.2029 23:59:59

Zadavatel

Název organizace
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa
Komenského 50
Košice
042 48, Slovenská republika

Dokumenty

Zakázky