Stav: Probíhající

Serverový čas: 25.06.2024 05:19

Karta veřejné zakázky #VZMR/SNMZ/III/8/2024
OPRAVA ROZVODŮ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ PRAŽSKÁ 68-70_ZNOJMO

Informace

ID zakázky
55922
Název zakázky
OPRAVA ROZVODŮ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ PRAŽSKÁ 68-70_ZNOJMO
Číslo spisu VZ
VZMR/SNMZ/III/8/2024
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
754 037,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

OPRAVA ROZVODŮ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ PRAŽSKÁ 68-70_ZNOJMO

Popis předmětu VZ

Předmětem opravy je výměna hlavního kanalizačního potrubí v rozsahu vždy od čistícího kusu v suterénu. Ukončení výměny potrubí přepojením na odvětrací část potrubí cca v 1/3 výšky v posledním bytě pod střechou. Odvětrávací část potrubí vedoucí střešním pláštěm zůstane stávající bez výměny. Nové trubní rozvody budou provedeny z trubek se sníženou hlučností a budou vedeny ve stávajících trasách. Ke kotvení potrubí budou částečně použity stávající nosné konstrukce, které budou doplněny objímkami. Prostupy mezi patry budou dobetonovány a doplněny o protipožární pásky. V prostoru stropů budou instalovány panelákové odbočky a na tyto budou napojeny stávající WC a bytové odpadní rozvody. Stávající azbesto-cementové potrubí kanalizace bude demontováno a odborná firma provede kompletní demontáž a likvidaci potrubí dle platných předpisů.
Postup při likvidaci nebezpečného materiálu:
- Schválení postupu prací s místně příslušnou KHS
- Vytvoření kontrolovaných pásem
- Demontáž odpadu za dodržení odsouhlaseného postupu
- Odvoz a likvidace na určenou skládku
- Měření volných azbestových vláken v bytě
UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE: Zadavatel upozorňuje zájemce o veřejnou zakázku, že popis stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, jsou popisem PŘEDPOKLÁDANÝM a zadavatel nezaručuje jeho úplnost, a proto je zájemce povinen vzít v úvahu všechny související podklady a informace a předvídat případné překážky a vyzvat zadavatele k doplnění případně chybějících položek potřebných pro celé, úplné a funkční dílo, které mají být zahrnuty v ceně.

Zakázka bude realizována nabytím účinnosti smlouvy o dílo a bude předána objednateli nejpozději do 30.09.2024, místo plnění je uvedeno v ZD

Prohlídku na místě plnění je možné předem dohodnout s p. Galetou na tel: 739389097

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
14.05.2024 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Adresa
Pontassievská 317/14
Znojmo
669 02, Česká republika
Administrátor VZ
Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194

Dokumenty