Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.06.2024 15:22

Karta zakázky #Tatry 1/2024
Nákup kamennej soli pre OZ Tatry - výzva č. 1/2024

Tento tendr je součásti DNS #1764/2023/520 DNS Krmivá 2023 - 2027

Informace

ID zakázky
56195
Název zakázky
Nákup kamennej soli pre OZ Tatry - výzva č. 1/2024
Číslo spisu VZ
Tatry 1/2024
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
15700000-5 - Krmiva
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodanie krmiva pre LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Tatry podľa špecifikácie v súťažných podkladoch.

V dokumente "Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk"- ktorý je prílohou č.1 výzvy je potrebné uviesť nasledovné údaje:
- identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH, právneho zástupcu, kontaktnú osobu, telefón, e-mail)
- cenu celkom za realizáciu predmetu zákazky ( bez DPH, s DPH)

Cenu celkom za realizáciu predmetu zákazky stanoví uchádzač v dokumente - "Podrobný rozpočet položiek", ktorý je prílohou č.2 výzvy, kde musí vyplniť jednotkovú cenu (za 1 tonu krmiva) v € bez DPH. Cena celkom sa vypočíta automaticky vynásobením jednotkovej ceny a predpokladaného množstva.

Predložená cena musí zahŕňať všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou predmetu zákazky, vrátane dopravy na miesto dodania a ostatných poplatkov a príplatkov.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Miesto dodania predmetu zákazky:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Tatry, Liptovský Hrádok

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
28.05.2024 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
28.05.2024 09:10:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Organizačná zložka OZ Tatry
Adresa
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok
03311, Slovenská republika
Administrátor VZ
Pavol Tisoň
pavol.tison@lesy.sk
+421 905351526

Dokumenty