Stav: Probíhající

Serverový čas: 22.07.2024 04:26

Karta veřejné zakázky #VO-00238
„SOŠ – Fiľakovo – rekonštrukcia objektov, zníženie energetickej náročnosti“

Informace

ID zakázky
57053
Název zakázky
„SOŠ – Fiľakovo – rekonštrukcia objektov, zníženie energetickej náročnosti“
Číslo spisu VZ
VO-00238
Evidenční číslo zakázky
č.113/2024 - 12.06.2024
Číslo oznámení z TED
č.112/2024 zo dňa11/06/2024
Režim veřejné zakázky
Nadlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
424 900,30 EUR
Hlavní CPV kód
45214220-8 - Výstavba středních škol
Doplňující CPV kód
45300000-0 - Stavební montážní práce
45443000-4 - Práce na fasádách
45321000-3 - Tepelné izolace
45400000-1 - Práce při dokončování budov
VZ je dělená na části
Ne
Zakázka není rozdělená na části - zdůvodnění
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác: Realizácia novostavby SOŠ – Fiľakovo – rekonštrukcia objektov, zníženie energetickej náročnosti.

Z preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.

Po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti a na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov, ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by bolo umožnené uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky, a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky a takýto stav je vo svojej podstate pre verejného obstarávateľa nepredstaviteľný.

Verejný obstarávateľ pristúpil k nerozdeleniu predmetu zákazky na časti, ktoré odôvodňuje v súlade s § 28 ods. 2 ZVO v zmysle vyššie uvedeného.
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác: SOŠ – Fiľakovo - rekonštrukcia objektov, zníženie energetickej náročnosti to na objekte školy a telocvične. Obnova budovy zahŕňa zateplenie fasády a striech, výmeny časti otvorov a súvisiacich prác. Predmet zákazky je podrobne špecifikovaný v projektovej dokumentácii (príloha č.4 súťažných podkladov).

Predmetné verejné obstarávanie zohľadňuje požiadavky spoločensky zodpovedného verejného obstarávania:
• Sociálny aspekt je zohľadnený v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov (povinnosť zhotoviteľa zriadiť si transparentný účet a uhrádzať z neho svoje záväzky voči subdodávateľom), pričom je bližšie uvedený v bode 23. časti A týchto súťažných podkladov (ďalej aj „SP“).
• Zelený aspekt súvisí so zhodnotením a recykláciou odpadu, ktorý je bližšie špecifikovaný v Zmluve o dielo, konkrétne v bode č. 25 čl. VII. Podmienky vykonania diela.

Stavebné práce sú podrobne vymedzené projektovou dokumentáciou s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby s názvom : SOŠ – Fiľakovo – rekonštrukcia objektov, zníženie energetickej náročnosti vyhotovenou projektantom Ing. Jánom Pivkom. Príloha č. 4súťažných podkladov.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Zelená zakázka

Ano

Sociálně zodpovědná zakázka

Ano

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
11.07.2024 10:00:00 (Online zpřístupnění nabídek)
Plánované otevírání nabídek
11.07.2024 10:30:00

Zadavatel

Název organizace
Stredná odborná škola - Szakközépiskola (Fiľakovo)
Adresa
J.Kalinčiaka 1584/8
Fiľakovo
986 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Dominika Cvečková
dominika.cveckova@bbsk.sk
+421 0948292782

Dokumenty