Stav: Ukončená

Serverový čas: 31.05.2020 14:37

Karta zakázky #08400/2018/ODDVO-012
Nákup výpočtovej techniky pre Strednú odbornú školu drevársku vo Zvolene

Informace

ID zakázky
6353
Název zakázky
Nákup výpočtovej techniky pre Strednú odbornú školu drevársku vo Zvolene
Číslo spisu VZ
08400/2018/ODDVO-012
Evidenční číslo zakázky
16806-MUT zo dňa 23.11.2018
Číslo oznámení z TED
2018/S 225-514197
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
24 403,00 EUR
Hlavní CPV kód
30213000-5 - Osobní počítače
Doplňující CPV kód
30213100-6 - Přenosné počítače
30236000-2 - Různé počítačové vybavení
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky pre Strednú odbornú školu drevársku a všetky s tým súvisiace práce.
Všetky náklady na dopravu, inštaláciu a ostatné práce priamo aj nepriamo súvisiace s dodaním tovaru musia byť súčasťou kúpnej ceny. Miestom dodania predmetu zákazky je Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen.
Úspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi v tom čase dostupné ekvivalenty rovnakých alebo vyšších požadovaných parametrov predmetu zákazky oproti tým, ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii ponúkaného tovaru.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má na daný účel vyčlenenú.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
13.02.2020 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
13.02.2020 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Stredná odborná škola drevárska (Zvolen)
Adresa
Lučenecká cesta 2193/17
Zvolen
960 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9721

Dokumenty