Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.01.2021 01:10

Karta veřejné zakázky #2020/1/Komp
KOMPOSTÁREŇ - GEMERSKÁ POLOMA

Informace

ID zakázky
7007
Název zakázky
KOMPOSTÁREŇ - GEMERSKÁ POLOMA
Číslo spisu VZ
2020/1/Komp
Evidenční číslo zakázky
11993 - WYP
Režim veřejné zakázky
Podlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
288 808,33 EUR
Hlavní CPV kód
45213280-9 - Stavební úpravy kompostovacích zařízení
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK042 - Košický kraj
Popis předmětu VZ

Predmetná stavba spadá do objektov odpadového hospodárstva, nemá výrobný charakter. Účelom navrhovanej činnosti
je vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie vybraných druhov biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) kompostárne.
Navrhovanou činnosťou sa sleduje plnenie ustanovenia § 18, odst.3. písm. m) zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa zakazuje zneškodňovať BRO zo záhrad a
z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych
združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu. V rámci projektu sa vytvorí spevnená a manipulačná plocha, ktorá bude
slúžiť pre kompostovanie. Areál pre kompostovisko bude dopĺňať prístrešok pre kompost a kompostovaný materiál.
Priestor kompostoviska nebude napojený na inžinierske siete. V rámci sietí sa vybuduje dažďová kanalizácia, ktorá bude
zbierať vody z prístreška do akumulačnej nádrže s bezpečnostným prepadom do rigola ktorý ústi do rieky Slaná.
Spevnené plochy budú prirodzene tratené na pozemku investora. Z hrboľov bude kal akumulovaný v akumulačnej nádrži
(cca 18m3) a odvážaný na ďalšie spracovanie. V rámci areálu sa taktiež osadí sklad náradia (jednoduchá oceľová búdka
ukotvená do betónovej spevnenej plochy). Spevnené plochy sú navrhnuté ako komunikačný a manipulačný priestor,
budú slúžiť výhradne na vykládku BRO v intenzite 2x do týždňa, predpokladaná doba vykládky (zdržania sa motorového
vozidla v areály) je 5 - 10 minút. Areál kompostoviska bude oplotený betónovým plotom z panelov. Vstup do areálu
bude cez posuvnú bránu z miestnej betónovej komunikácie.
SO 01 Spevnená plocha pre kompostovanie a manipulovanie
Zastavaná plocha objektu143,5+593,5 m2, Povrchová úprava Betón
1/4
SO 02 Prístrešok pre sklad materiálu na kompostovanie a sklad kompostu, sklad náradia
Zastavaná plocha objektu4,0 m2 , Sklon strechy :Plochá strecha
SO 03 Oplotenie
Betónovy plot z dielcov, posuvná brána, Šírka vjazdu 5,50 m
SO 04 Dažďová kanalizácia a odvodnenie spevnenej plochy a plochy kompostovania
Povrch: Betónová spevnená plocha
Kalová akamulačná nádrž, akumulačná nádrž s prepadom do miestného vodného toku
Podrobné vymedzenie je v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
23.04.2020 09:30:00 (Online zpřístupnění nabídek)
Plánované otevírání nabídek
23.04.2020 09:30:00

Zadavatel

Název organizace
Obec Gemerská Poloma
Adresa
Nám. SNP 211
Gemerská Poloma
049 22, Slovenská republika
Administrátor VZ
Slavko Žilinčík
inpropoprad5@gmail.com
+421 903437450

Dokumenty