Status: Ongoing

Server time: 11.12.2023 11:28

Tender card #28292/2020
Denný stacionár v meste Tlmače

Information

ID of tender
10243
Name of content of tender
Denný stacionár v meste Tlmače
Tender ref. no.
28292/2020
Public tender journal ref. no.
45716 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 006 563,25 EUR
Main CPV
45215200-9 - Construction work for social services buildings
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK023 - Nitriansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie existujúceho objektu vo vlastníctve žiadateľa pre potreby zriadenia denného stacionáru. Rekonštrukčné práce zahŕňajú najmä búracie práce, zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmenu krovu a krytiny, výmenu okien a dverí, výstavbu rampy pre bezbariérový prístup do budovy, rekonštrukciu elektroinštalácie a bleskozvodu, zdravotechniky a vykurovania.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - „Opis predmetu zákazky“ a v osobitných prílohách týchto súťažných podkladov, a to:
• Projektová dokumentácia
• Zadanie.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.02.2021 11:30:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
10.02.2021 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Tlmače
Address
Mestský úrad, Námestie odborárov 10
Tlmače
935 21, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Lucia Švecová
scholarisvo@skolam.sk
+421 915274799
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4355

Documents