Status: Completed

Server time: 14.07.2024 20:00

DPS card #07904/2018/ODDVO
Dodávka elektriny

Information

ID of tender
1038
Name of content of tender
Dodávka elektriny
Tender ref. no.
07904/2018/ODDVO
Public tender journal ref. no.
13421-MUT zo dňa 26.09.2018
EU journal ref. no.
2018/S 184-415785
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
10 420 336,00 EUR
Main CPV
09310000-5 - Electricity
The tender is not divided into parts - justification
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý sám o sebe predpokladá zadávanie zákaziek na základe čiastkových výziev, podľa potrieb verejného obstarávateľa, nemá rozdelenie predmetu zákazky na časti svoje opodstatnenie.
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na združenú dodávku elektriny (elektrickej energie) v rozsahu skupiny (XXX00000-Y - 091 - Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia), časť (trieda) 09310000-5 – Elektrická energia, s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie, prenosu a súvisiacich služieb pre Centrálnu obstarávaciu organizáciu (ďalej aj "COO"), ostatné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti COO a Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a.s., so sídlom Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica a jej strediská (odberné miesta), uvedené v prílohe č. 3 Súťažných podkladov (ďalej aj SP). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Notes

COO bude vyhlasovať jednotlivé zákazky (výzvy) na dodávku elektriny, podľa svojich aktuálnych potrieb.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť (§ 59 ods. 2 písm. a) ZVO)
22.10.2018 10:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/ obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
31.12.2022 23:59:59

Centralised procurement

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Documents

Tenders