Status: Ongoing

Server time: 31.07.2021 04:18

Tender card #00218/2021/4400
Exponáty pre popularizáciu a prezentáciu vodíkových technológií v osobnej preprave

Information

ID of tender
10444
Name of content of tender
Exponáty pre popularizáciu a prezentáciu vodíkových technológií v osobnej preprave
Tender ref. no.
00218/2021/4400
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 19/2021 - 27.01.2021, 4824 - POT
EU journal ref. no.
2021/S 017-038197 z 26.01.2021
Type of tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of public tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of procurement
Goods
Main CPV
39154000-6 - Exhibition equipment
Further CPV
34000000-7 - Transport equipment and auxiliary products to transportation
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Účelom prípravných trhových konzultácií (PTK) je overenie realizovateľnosti a nastavenia primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu PTK u relevantných účastníkov trhu a stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Predmetom PTK je spracovanie opisu predmetu interaktívnej expozície v rámci realizácie a implementácie projektu Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja realizovaného v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, kód ITMS 2014+: 313011T136 v oblasti vodíkových technológií v osobnej preprave, pričom verejný obstarávateľ má záujem zapracovať do riešenia jedinečnú technológiu metalhydridových zásobníkov s metalhydridovou zliatinou, výmenníkom tepla a vnútorným intenzifikátorom, ktorej tvorcom je Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach.

Verejný obstarávateľ predpokladá, že PTK sa uskutočnia min. v dvoch kolách.
V prvom kole si verejný obstarávateľ overí možnosti dostupné na trhu a správnosť smerovania zámeru verejného obstarávania, pričom na základe výsledku prvého kola PTK spracuje konkrétne návrhy opisov interaktívnych exponátov.
V druhom kole predstaví tieto návrhy a overí objektívnosť stanovených parametrov a požiadaviek na predmet zákazky, ktoré budú uvedené v návrhoch opisov predmetu zákazky tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania a stanoví predpokladanú hodnotu zákazky.

Schedule

Len komunikácia
05.02.2021 00:00:00

Public Promoter

Subject's name
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Address
Lamačská cesta 8/A
Bratislava-Staré Mesto
81104, Slovak republic
Process supervisor
Veronika Dobiášová
veronika.dobiasova@cvtisr.sk
+421 269253158

Documents