Status: Ongoing

Server time: 15.06.2024 19:14

Tender card #FNTN-2021-01-ŠF-NZ-Skiagrafický RTG prístroj
RTG skiagrafický prístroj

Information

ID of tender
10845
Name of content of tender
RTG skiagrafický prístroj
Tender ref. no.
FNTN-2021-01-ŠF-NZ-Skiagrafický RTG prístroj
Public tender journal ref. no.
13901 - MST
EU journal ref. no.
2021/S 036-089443
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
214 790,00 EUR
Main CPV
33124200-7 - Radiodiagnostic devices
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Zákazku nie je vhodné rozdeliť na časti pretože sa jedná o ucelený, logický funkčný celok.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nový, nepoužívaný RTG skiagrafický prístroj. Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 týchto SP v záložkách dokumentu. Ponúkané produkty / zariadenia musia spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určené výrobky vzťahujú v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň musia byť označené značkou CE, čím je deklarované, že vlastnosti daných výrobkov spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na dané výrobky kladené, a rovnako je tým deklarované, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. Ďalšie podmienky dodania predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe č. 5 Kúpna zmluva súťažných podkladov.
Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby:
- Dodanie Tovaru do miesta plnenia, jeho inštaláciu, odskúšanie a uvedenie do prevádzky, zaškolenie týkajúce sa obsluhy, údržby a ošetrovania Tovaru, predloženie príslušnej technickej a sprievodnej dokumentácie k Tovaru, a to:
- Vyhlásenia zhody s doplňujúcimi podkladmi k nemu alebo certifikáty,
- Doklad o registrácií ponúkaného zariadenia v databáze Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv
- Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia
- Povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR
- Návod na obsluhu v slovenskom príp. v českom jazyku,
- Záručný list,
- Preberací protokol, Inštalačný protokol, Protokol o zaškolení zamestnancov verejného obstarávateľa.
Komplexný záručný servis po dobu 48 mesiacov od doby inštalácie prístroja.
Dodanie Technologického projektu.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.03.2021 09:00:00
Planned opening of bids
22.03.2021 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Jana Konrád Skibová
jana.konrad-skibova@fntn.sk
+421 326566560

Documents