Status: Ongoing

Server time: 10.04.2021 13:27

DPS tender card #1/2021
Združená dodávka elektriny pre potreby mesta

Information

ID of tender
10988
Name of content of tender
Združená dodávka elektriny pre potreby mesta
Tender ref. no.
1/2021
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
245 000,00 EUR
Main CPV
09300000-2 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na 12 kalendárnych mesiacov do 97 odberných miest špecifikovaných odberateľom vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v OM a zabezpečenie distribúcie v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS. Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku PDS a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR (zákon č.251/2012 Z.z. o energetike, vyhláška ÚRSO č.423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 24/2013 Z.z.).
Odberateľ sa zaväzuje dodanú elektrinu odoberať a zaplatiť za dodávku elektriny a za distribučné služby cenu podľa zmluvy. Dodaná elektrina je taká, ktorá prešla meradlami v OM v množstve, ktoré dodávateľovi poskytol PDS. Deň začiatku dodávky: 01.04.2021 o 00.00 hod. Deň skončenia dodávky: 31.03.2022 o 24.00 hod. Dodávateľ v zmluve ( prílohe) uvedie EIC kódy všetkých OM.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.03.2021 10:00:00
Planned opening of bids
08.03.2021 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Nitra
Address
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovak republic
Process supervisor
Lukáš Daniš
danis.lukas@msunitra.sk
+421 911483296

Documents