Status: Ongoing

Server time: 25.09.2021 20:46

Tender card #MAGS OVO 48045/2021
Rekonštrukcia kanalizácie Plavárne Pasienky - 1. etapa

Information

ID of tender
11263
Name of content of tender
Rekonštrukcia kanalizácie Plavárne Pasienky - 1. etapa
Tender ref. no.
MAGS OVO 48045/2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
168 510,00 EUR
Main CPV
45232400-6 - Sewer construction work
Further CPV
45232410-9 - Sewerage work
45232424-0 - Sewage outfall construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je riešenie havarijného stavu vonkajšej areálovej kanalizácie, ktorá je vo veľmi zlom technickom stave. Jestvujúce kanalizačné potrubie je uložené v proti spáde, je polámané a, poškodené. Do jestvujúceho poškodeného potrubia sú odvádzané splaškové vody z objektov Plavárne Pasienky a výukového bazéna, dažďová voda zo striech a odpadová voda z filtračnej stanice Plavárne Pasienky. Tento zlý technický stav spôsobuje vytápanie suterénnych priestorov objektu 50 m bazéna Plavárne Pasienky, suterénu výukového bazéna a vznikajú problémy s vypúšťaním odpadovej vody z filtrácie vody 50 m bazéna.

Z tohto dôvodu bude poškodené potrubie nahradené novým PVC potrubím DN 300, ktoré bude uložené v trase jestvujúcej kanalizácie. Kanalizácia bude zrekonštruovaná od napojenia do verejnej kanalizácie na Junáckej ulici po šachtu KŠ2 a vnútornej kanalizácie v suteréne objektu výukového bazéna. Do zrekonštruovanej vonkajšej kanalizácie bude napojené zrekonštruované potrubie suterénu výukového bazéna, vpuste z anglických dvorčekov a všetky jestvujúce prípojky z objektu Plavárne Pasienky a výukového bazéna, ktoré boli doposiaľ napojené na jestvujúcu kanalizáciu. Po celej trase zrekonštruovanej kanalizácie budú vybudované kanalizačné revízne šachty.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.04.2021 11:00:00
Planned opening of bids
29.04.2021 11:01:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Anna Langšadlová
anna.langsadlova@bratislava.sk
+421 0000000

Documents