Status: Ongoing

Server time: 14.07.2024 19:20

Tender card #MF/007355/2019-27
Implementácia a podpora Centrálneho ekonomického systému

Information

ID of tender
1149
Name of content of tender
Implementácia a podpora Centrálneho ekonomického systému
Tender ref. no.
MF/007355/2019-27
Public tender journal ref. no.
8008 - MSS
EU journal ref. no.
2019/S 075-178374
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
46 997 212,51 EUR
Main CPV
72260000-5 - Software-related services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti, nakoľko rozdelením predmetu zákazky by sa vykonanie zákazky stalo nadmerne technicky obtiažným, neefektívnym a nehospodárnym, a zároveň potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Zároveň by sa obstarávateľ vystavil riziku nezabezpečenia Služieb podpory pre implementovaný informačný systém, čo by predstavovalo jeho nevyužiteľnosť v praxi a zmarenie investície.
Predmet zákazky predstavuje Implementáciu Centrálneho ekonomického systému a zároveň aj súbežné služby jeho prevádzkovej a aplikačnej podpory a údržby. Obe časti predmetu zákazky spolu tvoria objektívne jednotný komplexný celok s funkčnou, technickou, časovou a ekonomickou kontinuitou a vo vzájomnej kombinácii spĺňajú spoločný účel.
Rozdelenie zákazky by spôsobilo verejnému obstarávateľovi neprimerané ťažkosti, napr. pri technickej a funkčnej koordinácii realizácie komplexného diela pre takmer 500 organizácií štátnej správy, skomplikovanie zodpovednostných vzťahov a rovnako by vnieslo nejasnosti do práv duševného vlastníctva v rámci Centrálneho ekonomického systému.
Realizácia zákazky, tak ako je navrhnutá, predstavuje možnosť dosiahnutia nižšej celkovej ceny, než ceny v prípade rozdelenia a minimalizáciu rizík dodatočných nákladov na zabezpečenie fungovania obstarávaného informačného systému.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je implementovať ekonomický informačný systém CES (ďalej aj ako „CES“ alebo „implementácia CES“) a poskytovať aplikačnú podporu riadne implementovaného CES (ďalej aj ako „aplikačná podpora“ alebo „služby“) pre zabezpečenie kontinuálnej prevádzky a metodicko-procesnej podpory informačných systémov subjektov verejnej správy zapojených do CES. Úspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi CES a uvedie ho do produktívnej prevádzky a poskytne aplikačnú podporu CES vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, v rozsahu uvedenom v zmluvných podmienkach a súvisiacej projektovej dokumentácii (najmä detailná špecifikácia riešenia). Úspešný uchádzač dodá CES vybudovaný na stabilnej a otvorenej platforme tak, aby po uplynutí platnosti a účinnosti zmluvy nebol verejný obstarávateľ obmedzovaný pri verejnom obstarávaní služieb aplikačnej podpory a údržby CES.
V rámci dodania a implementácie CES úspešný uchádzač:
- vykoná analýzu súčasného stavu a vypracovať detailnú špecifikáciu riešenia CES (ďalej ako „DŠR“), vrátane popisu cieľového stavu,
- vykoná implementáciu CES v súlade s detailnou špecifikáciou riešenia, vrátane dátovej integrácie, parametrizácie a konfigurácie softvéru podľa podmienok definovaných v schválenej DŠR a vykonať testovanie CES,
- udelí právo používať CES v rozsahu uvedenom ďalej v zmluvných podmienkach,
- zrealizuje migráciu organizácií, ktoré majú byť zapojené do CES,
- zrealizuje užívateľské školenia,
- zabezpečí asistovanú prevádzku CES v trvaní 3 mesiacov od prevzatia diela a/alebo jeho samostatnej časti,
- odovzdá CES do produktívnej prevádzky,
a to všetko v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluvných podmienkach.
Proces implementácie CES je uvedený v Opise predmetu zákazky (príloha č. 1 súťažných podkladov) a bude bližšie špecifikovaný v detailnej špecifikácii riešenia.
CES bude zabezpečovať zdieľané, metodicky a procesne unifikované služby na eGovernment cloud platforme, komplexne pokrývajúce elektronický výkon ekonomických a podporných činností vybraných subjektov verejnej správy, vrátane služieb jeho aplikačnej a metodicko-procesnej podpory v rozsahu definovanom zmluvných podmienok.
Dodávateľ sa zaväzuje realizovať predmet tejto zákazky za účelom zjednotenia, štandardizácie a vytvorenia predpokladov pre optimalizáciu ekonomických a podporných procesov pre subjekty verejnej správy najmä, avšak nie výlučne, v nasledovných samostatných oblastiach:
- vedenie účtovníctva,
- bankové a pokladničné operácie,
- správa pohľadávok zmluvného účtu,
- rozpočet a finančný manažment,
- konsolidácia,
- evidencia a správa majetku (vrátane nehnuteľností),
- materiálový manažment,
- predaj služieb,
- manažment grantov a poskytnutých dotácií,
- riadenie projektov,
- verejné obstarávanie (vybrané časti),
- evidencia zmlúv,
- zverejňovanie podľa platnej legislatívy (napr. Centrálny register zmlúv),
- riadenie ľudských zdrojov (personalistika, mzdy, sociálne zabezpečenie, časový manažment, správa služobných ciest, organizačný manažment atď.),
- výkazníctvo,
- nákladové účtovníctvo a
- ostatné prevádzkové činnosti, ktoré budú identifikované vo fáze detailných špecifikácií riešenia.
Úspešný uchádzač dodá CES, ktorý bude pokrývať ekonomické procesy štátu minimálne prostredníctvom navzájom integrovaných aplikačných modulov, ktoré sú uvedené v bode 2.1 Opisu predmetu zákazky a zároveň musí byť CES integrovaný minimálne na informačné systémy uvedené v bode 2.3 Opisu predmetu zákazky. Predmet zákazky sa bude realizovať vo všetkých organizáciách v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu a vo verejných výskumných inštitúciách.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.06.2019 10:00:00
Planned opening of bids
25.06.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Address
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Slovak republic
Process supervisor
Emília Ochodnicka
emilia.ochodnicka@mfsr.sk
+421 259584007
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/237

Documents