Status: Completed

Server time: 18.06.2024 14:43

DPS tender card #07731/2018/ODDVO
Kúpa a dodanie voľne loženej posypovej soli (NaCl) pre zimnú sezónu 2018/2019 pre oblasť „Stred“ – výzva č. 3

Information

ID of tender
1264
Name of content of tender
Kúpa a dodanie voľne loženej posypovej soli (NaCl) pre zimnú sezónu 2018/2019 pre oblasť „Stred“ – výzva č. 3
Tender ref. no.
07731/2018/ODDVO
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
316 940,00 EUR
Main CPV
34927100-2 - Road salt
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie tovaru – materiálu používaného na zimnú údržbu cestných komunikácií, konkrétne voľne loženej posypovej soli (NaCl) v predpokladanom množstve 4600 ton, vrátane jeho dopravy a s vyložením tovaru z dopravných prostriedkov na miesta určenia, ktorými sú jednotlivé strediská verejného obstarávateľa - Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s., v kvalite, v lehotách, spôsobom a v predpokladaných množstvách podrobne opísaných v v prílohách č. 1 až 5 súťažných podkladov (ďalej len „SP“).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku v rámci DNS, ktorý prevádzkuje centrálna obstarávacia organizácia (ďalej len COO) v zmysle § 15 ZVO: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica.
Vyššie identifikovaná COO zároveň v prípade tejto výzvy (postupu zadávania zákazky) poskytuje aj podporné činnosti vo verejnom obstarávaní pre verejného obstarávateľa.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.10.2018 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Address
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovak republic
Process supervisor
Martin Daniš
martin.danis@bbsk.sk
+421 484325645

Documents