Status: Ongoing

Server time: 19.05.2024 13:11

DPS card #07731/2018/ODDVO
Kúpa a dodanie chemického posypového materiálu – zimné sezóny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022.

Information

ID of tender
899
Name of content of tender
Kúpa a dodanie chemického posypového materiálu – zimné sezóny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022.
Tender ref. no.
07731/2018/ODDVO
Public tender journal ref. no.
12343 - MUT
EU journal ref. no.
2018/S 169-384243
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
7 500 000,00 EUR
Main CPV
34927100-2 - Road salt
The tender is not divided into parts - justification
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý sám o sebe predpokladá zadávanie zákaziek na základe čiastkových výziev, podľa potrieb verejného obstarávateľa, nemá rozdelenie predmetu zákazky na časti svoje opodstatnenie.
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru – chemického posypového materiálu (solí) používaného na posyp v rámci zimnej údržby cestných komunikácií pre sezóny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a.s., so sídlom Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO: 36 836 567 a jej strediská, prípadne ďalšie právnické osoby, ktoré sú založené alebo zriadené verejným obstarávateľom na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter a sú úplne alebo z väčšej časti financované verejným obstarávateľom, sú kontrolované verejným obstarávateľom alebo verejným obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov ich riadiacich alebo kontrolných orgánov.
V rámci zriadeného DNS sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie predovšetkým (ale nie výlučne) nasledovných typov soli:
- chlorid sodný - NaCl - voľne ložená, s rozmrazovacou účinnosťou do – 6 °C
- chlorid sodný - NaCl - vákuovo balená v 25 kg vreciach, s rozmrazovacou účinnosťou do – 6 °C, slúžiaca na prípravu soľanky,
- rozmrazovací prostriedok na báze chloridu horečnatého s účinnosťou do – 34 °C v tuhej forme

Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.
Predpokladané množstvá tovaru zadávaného v rámci DNS:
- chlorid sodný – NaCl – voľne ložená: 80 000 ton
- chlorid sodný – NaCl – vákuovo balená v 25kg vreciach na prípravu soľanky: 350 ton
- rozmrazovací prostriedok na báze chloridu horečnatého: 600 ton

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch k zriadeniu DNS a budú uvedené v ďalších dokumentoch pri vyhlasovaní jednotlivých výziev na predkladanie ponúk.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
04.10.2018 09:00:00
Doba trvania vytvoreného a zriadeného DNS/obdobie, počas ktorého je možné priebežne doručovať žiadosti o zaradenie do zriadeného DNS.
30.04.2022 23:59:59

Centralised procurement

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Martin Daniš
martin.danis@bbsk.sk
+421 484325645

Documents

Tenders