Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 08:09

DPS tender card #DNS_SZ_OOPP_COVID_2021-001
1. Nákup OOPP

Information

ID of tender
12655
Name of content of tender
1. Nákup OOPP
Tender ref. no.
DNS_SZ_OOPP_COVID_2021-001
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
23 848,00 EUR
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup a dodanie bežne dostupných tovarov, ktorými sú ochranné, zdravotnícke pomôcky pre zdravotníkov zabezpečujúcich zdravotnú starostlivosť o pacientov s ochorením COVID -19 alebo suspektných na toto ochorenie.

Zakúpené ochranné pomôcky slúžia na ochranu personálu a na zabránenie šírenia chorôb a nákazy medzi zamestnancami nemocnice. Predmetom tejto zákazky je nákup rukavice nitrilové. Podrobný opis položky ako aj požadované množstvá sú uvedené v opise predmetu zákazky tvoriaceho prílohu tejto výzvy.

Ponúkané tovary musia spĺňať technickú špecifikáciu, uvedenú v prílohe č. 1. Verejný obstarávateľ umožňuje v prípade, ak súhrn niektorých z požadovaných technických parametrov alebo rozpätie technických parametrov identifikuje výrobok konkrétneho výrobcu, uchádzačovi predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že také tovary bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú tovary určené. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.06.2021 08:00:00
Planned opening of bids
08.06.2021 08:15:00

Promoter

Subject's name
Svet zdravia, a. s.
Address
Digital Park II, Einsteinova 25
Bratislava
851 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Katarína Kupcová
+421 910386544

Documents