Status: Ongoing

Server time: 31.07.2021 03:59

Tender card #08331/2021/ODDVO
Softvér pre projekt "Moderné vzdelávanie pre prax."

Information

ID of tender
12706
Name of content of tender
Softvér pre projekt "Moderné vzdelávanie pre prax."
Tender ref. no.
08331/2021/ODDVO
Public tender journal ref. no.
29096 - WNT zo dňa 09.06.2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods, Services
Estimated value
5 431,12 EUR
Main CPV
48000000-8 - Software package and information systems
Further CPV
48218000-9 - License management software package
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je dodanie tovarov, konkrétne ide o dodanie softvéru pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina k projektu Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky s názvom: „Moderné vzdelávanie pre prax“.

Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti:

Časť predmetu zákazky č. 1 Licencia a servis pre strojárenský 3D CAD systém
Časť predmetu zákazky č. 2 Jazykové laboratórium

Možnosť predloženia ponúk na jednotlivé časti nie je obmedzená. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, alebo na viacero častí.

Všetky náklady na dopravu a ostatné práce priamo aj nepriamo súvisiace s dodaním tovaru musia byť súčasťou kúpnej ceny.

Kúpna zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:

• zverejnení Kúpnej zmluvy na webovom sídle zriaďovateľa kupujúceho (Banskobystrický samosprávny kraj),
• doručení Správy zo štandardnej ex-post kontroly po kompletnom administratívnom schválení procesu verejného obstarávania a pripustení výdavkov vyplývajúcich z budúceho plnenia tejto Kúpnej zmluvy.

For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Minimálne požiadavky na predmet zákazky stanovené verejným obstarávateľom ako aj podrobné vymedzenie predmetu zákazky sú uvedené v prílohách tejto Výzvy, najmä v prílohe č.2a a v prílohe č. 2b Špecifikácia ponúkaného tovaru pre každú časť predmetu zákazky samostatne a ostatných prílohách tejto Výzvy.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
18.06.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Beáta Fulnečková
beata.fulneckova@bbsk.sk
+421 949014600

Documents

Časť predmetu zákazky č. 1 Licencia a servis pre strojárenský 3D CAD systém.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 217,33 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
48000000-8 - Software package and information systems
Further CPV
48218000-9 - License management software package
Outcome of tender
One-off Contract

Časť predmetu zákazky č. 2 Jazykové laboratórium.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 213,79 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
48000000-8 - Software package and information systems
Outcome of tender
One-off Contract