Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 06:46

Tender card #ID 2280
Rekonštrukcia izolácie suterénu v budove školy

Information

ID of tender
12763
Name of content of tender
Rekonštrukcia izolácie suterénu v budove školy
Tender ref. no.
ID 2280
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 137/2021 - 10.06.2021
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
189 500,00 EUR
Main CPV
45214220-8 - Secondary school construction work
Further CPV
45111300-1 - Dismantling works
45442000-7 - Application work of protective coatings
45442100-8 - Painting work
45255400-3 - Fabrication work
45400000-1 - Building completion work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom stavby je rekonštrukcia izolácie stien a podlahy v suteréne budovy školy za účelom zabránenia priesakom spodnej vody v čase intenzívnych dažďových zrážok.

Názov stavby : SOŠ drevárska - Rekonštrukcia izolácie suterénu v budove školy
Miesto stavby : Lučenecká cesta 2193/17, vedená na LV č. 662, súpisné číslo 2193, parcela KN-C č. 1136 k. ú. Môťová, obec Zvolen, okres Zvolen

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. a v prílohe č. 2 (projektová dokumentácia) a č. 3 (výkaz výmer) týchto súťažných podkladov.

Objekt je v pôvodnom stave a počas jeho existencie sa na ňom vykonávala len nutná údržba. Fyzické opotrebovanie je primerané veku no vykazuje aj niektoré stavebnofyzikálne poruchy – vzlínajúca vlhkosť na murive suterénu.

Pre obnovu hydroizolačného systému stien je nevyhnutné odstránenie všetkých pôvodných nesúdržných častí t. j. starých omietok, odpadávajúcej malty zo škár, malieb a i. separačných vrstiev až na nosný podklad. Pôvodné murivo musí byť únosné a nesmie obsahovať nesúdržné časti.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.07.2021 09:00:00
Planned opening of bids
06.07.2021 10:00:00

Promoter

Subject's name
Stredná odborná škola drevárska (Zvolen)
Address
Lučenecká cesta 2193/17
Zvolen
960 01, Slovak republic
Process supervisor
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9721

Documents