Status: Ongoing

Server time: 20.06.2021 09:14

Tender card #VZ2021-041-MOL-ITS
Grilování – piknik ve městě

Information

ID of tender
12792
Name of content of tender
Grilování – piknik ve městě
Tender ref. no.
VZ2021-041-MOL-ITS
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
502 187,00 Kč
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Content of tender

Předmětem veřejné zakázky je vybudování veřejného griloviště v lokalitě u řeky Dyje (ul. Melkusova).

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky je vybudování veřejného griloviště v lokalitě u řeky Dyje (ul. Melkusova) podle návrhu, který zpracoval Ing. arch. Michal Štancl.

Další specifikace předmětu zakázky:
- vytyčení a účinné ochránění či provedení dočasných přeložek veškerých sítí dotčených stavbou či jejím prováděním,
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací, zajištění důkladné ochrany podlah tělocvičny a gymnastického sálu, uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
- pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště,
- vypracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
- záruka za jakost díla bude min. 60 měsíců (účastník může nabídnout záruku vyšší).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
18.06.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Městský úřad Znojmo
Address
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Czech Republic
Process supervisor
Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.