Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 07:15

Tender card #NBS1-000-057-579
Dodávka elektrickej energie na obdobie 2023 – 2026 pre objekty NBS

Information

ID of tender
12806
Name of content of tender
Dodávka elektrickej energie na obdobie 2023 – 2026 pre objekty NBS
Tender ref. no.
NBS1-000-057-579
Public tender journal ref. no.
29724 - MST
EU journal ref. no.
2021/S 115-301762
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
3 108 000,00 EUR
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
65300000-6 - Electricity distribution and related services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti nakoľko verejný obstarávateľ môže uskutočňovať stanovené minimálne nákupy množstva elektriny v jednej tranži iba u jedného dodávateľa s podmienkou naplniť ročné objemy s toleranciou čerpania podľa zmluvy. Z realizovanej verejnej súťaži, ktorá pokrývala dodávku elektrickej energie na obdobie rokov 2019 – 2022 vyplýva, že na trhu boli a po overení sú hospodárske subjekty, ktoré disponujú dostatočnými kapacitami na úspešné zrealizovanie predmetu tejto zákazky, na základe čoho je možné zabezpečiť dostatočnú hospodársku súťaž.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je:
Dodávka elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatia zodpovednosti za odchýlky, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržiavaní súvisiacich platných právnych predpisov Slovenskej republiky, technických podmienok a noriem a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto, v predpokladanom množstve cca 5 820 MWh za 1 kalendárny rok, t. j. cca 23 280 MWh za 48 mesiacov (roky 2023 a 2026) pre všetky odberné miesta verejného obstarávateľa.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o združenej dodávke elektriny, podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
20.07.2021 12:00:00
Planned opening of bids
21.07.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Address
Imricha Karvaša 1
Bratislava - mestská časť Staré Město
81325, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Milan Kučera
milan.kucera@nbs.sk
+421 257871246

Documents