Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 07:59

Tender card #090620211
Brezový háj v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry II

Information

ID of tender
12812
Name of content of tender
Brezový háj v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry II
Tender ref. no.
090620211
Public tender journal ref. no.
137/2021
EU journal ref. no.
29219 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
290 150,69 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Projekt je zameraný na zlepšenie kvality životného prostredia v meste Nitra prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry, ktorej súčasťou je aj vymedzené územie Brezového hája v Nitre. Navrhované vegetačné úpravy majú za účel:
zlepšiť adaptabilitu existujúceho územia na zmenu klímy (hlavne extrémne výkyvy počasia sucho, prívalové dažde), zvýšiť ekologickú stabilitu riešeného územia zvýšením biodiverzity (využitie rozličných spoločenstiev rastlín vhodných pre dané podmienky odolných voči chorobám a škodcom)
znížiť pôsobenie negatívnych faktorov z narastajúcej automobilovej dopravy a rozširujúcej sa výstavby (hluk, prašnosť, emisie a pod.).
Cieľom projektu na vymedzenom území Brezový háj v Nitre je revitalizácia verejného priestoru, ktorý bude slúžiť na oddych, relax a stretávanie sa obyvateľov mesta. Ide o obnovu existujúcich porastov s doplnením nových výsadieb s mikroklimatickou, ochrannou a hygienickou funkciou, vytvorenie estetického a funkčného priestoru pre rozličné oddychové a pohybové aktivity v prírodnom prostredí.

Spôsob realizácie

V rámci obnovy celého priestoru, ktorý je východiskový pre sídlisko Chrenová, Zobor a centrálnu mestskú zónu. Svojou polohou a rozlohou necelých 7 ha je táto lokalita významným prírode blízkym prvkom dopĺňajúcim koncepciu zelenej infraštruktúry celého mesta. Obnova tohto priestoru vychádzala z vytvorenia koncepcie jej využívania a ďalšieho rozvoja pre spádovú časť mesta Nitra. V návrhu boli vytvorené štyri funkčné zóny: -Oddychová zóna

-Fit zóna

-Bežecký okruh

-Detské ihrisko

Oddychová zóna sa nachádza v západnej časti riešeného územia a je charakteristická sieťou lavičiek s výhľadom naNitriansky hrad a vrch Zobor popri menej frekventovaných chodníkoch. V tejto časti sa nenachádzajú prvky pre žiadnu inú aktivitu, čo vytvára pocitovú kľudovú zónu.

Fit zóna je zóna vytvorená pre športovo aktívnych obyvateľov mesta, ktorých stále pribúda. Je umiestnená v strednej časti popri chodníku pomocou dynamických a statických posilňovacích zariadení. Tieto zariadenia vzhľadom na dynamické časti sú umiestnené na gumených podložkách zeleného odtieňu, aby aspoň čiastočne splynuli s okolím.

Bežecký okruh je vytvorený vo východnej časti, kde sa nachádzajú nové prvky na posilňovanie a doplnenie bežeckého tréningu. Tieto sú umiestnené voľne v trávniku s dopadovými plochami z okrúhliakov, čo pôsobí prirodzene v danom prostredí.

Detské ihrisko v danej lokalite dopĺňa aktivity pre menšie deti, ktoré v háji absentovali. Nachádzajú sa tu herné prvky pre deti od 3 do 6 rokov a takisto náročnejšie herné prvky pre deti od 6 do 15 rokov. Dominantným materiálom použitým v hernej zóne je agátové drevo a lanové prvky. Ako dopadová plocha je použitý okrúhly štrk.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.07.2021 14:30:00
Planned opening of bids
20.07.2021 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Nitra
Address
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovak republic
Process supervisor
Miroslav Daniš
danis.miroslav@msunitra.sk
+421 376502272

Documents