Status: Completed

Server time: 02.08.2021 08:55

Tender card #08360/2021/ODDVO
Operatívny leasing – prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti

Information

ID of tender
12937
Name of content of tender
Operatívny leasing – prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti
Tender ref. no.
08360/2021/ODDVO
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
37 500,00 EUR
Main CPV
66000000-0 - Financial and insurance services
Further CPV
50111110-0 - Vehicle-fleet-support services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je prenájom 3 kusov nových, nepoužitých osobných motorových vozidiel po dobu 24 mesiacov pre potreby verejného obstarávateľa formou operatívneho leasingu, po dobu 25 mesiacov počas realizácie projektu „Centrá sociálnych služieb ako nástroj viacúrovňového partnerstva pri poskytovaní dlhodobej starostlivosti na komunitnej úrovni na Slovensku.“
Predmetom zákazky nie je odkúpenie ani možnosť odkúpenia motorových vozidiel, ktoré sú predmetom tohto verejného obstarávania, po riadnom ukončení trvania zmluvného vzťahu (vlastníctvo motorových vozidiel ostáva u dodávateľa).
Predmet zákazky je podrobnejšie špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto Výzvy – Opis predmetu zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.06.2021 08:30:00
Planned opening of bids
24.06.2021 08:45:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Documents