Status: Cancelled

Server time: 23.09.2021 01:10

DPS tender card #08742/2021/ODDVO
Výpočtová technika pre projekt „Moderné vzdelávanie pre prax 2 -1.“ Výzva č. 28

Information

ID of tender
13442
Name of content of tender
Výpočtová technika pre projekt „Moderné vzdelávanie pre prax 2 -1.“ Výzva č. 28
Tender ref. no.
08742/2021/ODDVO
Public tender journal ref. no.
231/2018 zo dňa 23.11.2018 pod číslom 16806-MUT
EU journal ref. no.
2018/S 225-514197
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Estimated value
73 888,74 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
30213000-5 - Personal computers
30213100-6 - Portable computers
30231000-7 - Computer screens and consoles
30237410-6 - Computer mouse
30237460-1 - Computer keyboards
30213200-7 - Tablet computer
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
30232000-4 - Peripheral equipment
30230000-0 - Computer-related equipment
30237200-1 - Computer accessories
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je dodávka výpočtovej techniky pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v zmysle Príloh č. 4a a 4b týchto SP a všetky s tým súvisiace práce k projektu Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky s názvom: „Moderné vzdelávanie pre prax 2 - 1“.

Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti:

Časť predmetu zákazky č. 1 Notebooky
Časť predmetu zákazky č. 2 PC a príslušenstvo

Možnosť predloženia ponúk na jednotlivé časti predmetu zákazky nie je obmedzená. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, alebo na dve časti.

Všetky náklady na dopravu, inštaláciu a ostatné práce priamo aj nepriamo súvisiace s dodaním tovaru musia byť súčasťou kúpnej ceny.

Verejný obstarávateľ požaduje dodať predmet zákazky na odberné miesta uvedené v Prílohe č. 4a a 4b týchto SP, a to za dodržania podmienok týkajúcich sa parametrov a ich množstiev.

Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nových, nepoužívaných, nerozbalených a nerepasovaných zariadení.

Úspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi v tom čase dostupné ekvivalenty rovnakých alebo vyšších požadovaných parametrov predmetu zákazky oproti tým, ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii ponúkaného tovaru.

Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly pred podpisom Kúpnej zmluvy oprávnenými osobami.

Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) a ním poverené osoby, b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu s predávajúcim v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvného vzťahu medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, v tomto prípade MŠVVaŠ SR, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prekročí výšku finančných prostriedkov, ktoré má na daný účel vyčlenené.

For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Minimálne požiadavky na predmet zákazky stanovené verejným obstarávateľom ako aj podrobné vymedzenie predmetu zákazky sú uvedené v prílohách týchto SP, najmä v Prílohe č. 3a a v Prílohe č. 3b Technická špecifikácia ponúkaného tovaru pre každú časť predmetu zákazky samostatne a ostatných prílohách týchto Súťažných podkladov.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.08.2021 10:00:00
Planned opening of bids
05.08.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Beáta Fulnečková
beata.fulneckova@bbsk.sk
+421 949014600

Documents

Časť predmetu zákazky č. 1 Notebooky.

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
18 864,49 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
30213100-6 - Portable computers
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Časť predmetu zákazky č. 2 PC a príslušenstvo.

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
55 024,25 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
30213000-5 - Personal computers
30231000-7 - Computer screens and consoles
30237410-6 - Computer mouse
30237460-1 - Computer keyboards
30213200-7 - Tablet computer
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
30232000-4 - Peripheral equipment
30230000-0 - Computer-related equipment
30237200-1 - Computer accessories
Outcome of tender
One-off Contract