Status: Ongoing

Server time: 05.08.2021 19:12

Tender card #2/2021
Prenájom časti pozemku, v územnom obvode verejného prístavu Bratislava, parcelné č. 9193/422 o výmere 2500 m2, ostatná plocha

Messages