Status: Ongoing

Server time: 09.12.2021 14:15

Tender card #2/2021
Prenájom časti pozemku, v územnom obvode verejného prístavu Bratislava, parcelné č. 9193/422 o výmere 2500 m2, ostatná plocha

Messages