Status: Completed

Server time: 06.07.2022 21:30

Tender card #2/2021
Prenájom časti pozemku, v územnom obvode verejného prístavu Bratislava, parcelné č. 9193/422 o výmere 2500 m2, ostatná plocha

Information

ID of tender
13518
Name of content of tender
Prenájom časti pozemku, v územnom obvode verejného prístavu Bratislava, parcelné č. 9193/422 o výmere 2500 m2, ostatná plocha
Tender ref. no.
2/2021
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
-
Outcome of tender
Lease agreement
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Vyhlasovateľ vyhlasuje OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude
prenájom časti pozemku, ktorý sa nachádza v územnom obvode verejného prístavu Bratislava, zapísanom na liste vlastníctva č. 882, vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Nivy, obec: Bratislava – mestská časť Ružinov, okres Bratislava II, pozemok registra „C“ KN parcelné č. 9193/422, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 2500 m². Grafické znázornenie obsahuje Príloha č. 6 týchto SP.

Criterion for evaluation of bid
According to the tender documentation
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.08.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Verejné prístavy, a. s.
Address
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovak republic
Process supervisor
Gabriela Knapová
gabriela.knapova@vpas.sk
+421 910448650

Documents