Status: Ongoing

Server time: 28.09.2023 16:08

DPS card #310/2021
Projekt Climaforceelife z programu LIFE 19 o ostatná pestovateľská činnosť na OZ Šaštín.

Information

ID of tender
13701
Name of content of tender
Projekt Climaforceelife z programu LIFE 19 o ostatná pestovateľská činnosť na OZ Šaštín.
Tender ref. no.
310/2021
Public tender journal ref. no.
40175-MUS Vestník č.184/2021- 5.8. 2021
EU journal ref. no.
2021/S 149-397460 04.08.2021
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Services
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich
obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich
výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto
základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, ostatné pestovateľské práce a práce na zachovaní a reprodukcii
genofondu lesných drevín. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým
spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť,
životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú
rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené pri
vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov
mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch. Dodávatelia sú povinní pri vykonávaní lesníckych služieb v
pestovateľskej činnosti dodržiavať všeobecne záväzné podmienky, ktoré sú súčasťou zmluvy. Jednotlivé
pestovateľské výkony a popis spôsobu ich realizácie sú uvedené v samotných Súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
09.09.2021 09:00:00
Planned opening of requests
09.09.2021 09:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
31.12.2027 00:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Šaštín
Address
Pri rybníku 1301
Šaštín
908 41, Slovak republic
Process supervisor
Róbert Kuklovský
robert.kuklovsky@lesy.sk
+421 918334829

Documents

Tenders