Status: Completed

Server time: 11.12.2023 10:07

DPS tender card #Výzva č. 2/01/2022/PC/DNS/ EU OZ Karpaty
Projekt Climaforceelife z programu LIFE 19 o ostatná pestovateľská činnosť na OZ Šaštín. Výzva na predloženie ponuky č. 2/01/2022/PC/DNS/ EU

Information

ID of tender
31509
Name of content of tender
Projekt Climaforceelife z programu LIFE 19 o ostatná pestovateľská činnosť na OZ Šaštín. Výzva na predloženie ponuky č. 2/01/2022/PC/DNS/ EU
Tender ref. no.
Výzva č. 2/01/2022/PC/DNS/ EU OZ Karpaty
Public tender journal ref. no.
40175-MUS č.184/2021
EU journal ref. no.
2021/S 149-397460
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
10 637,16 EUR
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich
obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich
výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto
základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, ostatné pestovateľské práce a práce na zachovaní a reprodukcii
genofondu lesných drevín. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým
spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť,
životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú
rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené pri
vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov
mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch. Dodávatelia sú povinní pri vykonávaní lesníckych služieb v
pestovateľskej činnosti dodržiavať všeobecne záväzné podmienky, ktoré sú súčasťou zmluvy. Jednotlivé
pestovateľské výkony a popis spôsobu ich realizácie sú uvedené v samotných Súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Rozhodnutím generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY SR došlo s účinnosťou od 01. januára 2022 k zmene vnútornej organizačnej štruktúry štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, ktorým sa ruší organizačná zložka Odštepný závod Šaštín.
Týmto Vám oznamujeme, že práva a povinnosti OZ Šaštín preberá od 1.1.2022, nástupnícka organizačná zložka OZ Karpaty, so sídlom Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín - Stráže, ktorá je oprávnená zadávať čiastkové zákazky v rozsahu územnej pôsobnosti vyplývajúcej z článku 6, odseku 6.1. súťažných podkladov.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
27.09.2022 09:00:00
Planned opening of bids
27.09.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Karpaty
Address
Pri rybníku 1301
Šaštín-Stráže
90841, Slovak republic
Process supervisor
Marek Tabernaus
marek.tabernaus@lesy.sk
+421 918334307

Documents