Status: Ongoing

Server time: 14.08.2022 04:45

Tender card #MAGS OVO 59725/2021
Zameranie plôch zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy

Information

ID of tender
14058
Name of content of tender
Zameranie plôch zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy
Tender ref. no.
MAGS OVO 59725/2021
Public tender journal ref. no.
Oznámenie č. 42445 - MSS, Vestník UVO č. 205/2021 zo dňa 06.09.2021
EU journal ref. no.
2021/S 171-446333
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
286 333,30 EUR
Main CPV
71354100-5 - Digital mapping services
Further CPV
72319000-4 - Data supply services
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmet zákazky je mapovanie plôch zelene, ktoré sú súčasťou verejných priestranstiev bez ohľadu na vlastnícke vzťahy (v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov „Verejným priestranstvom je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie“) a vymedzené areály vo vlastníctve, alebo správe obstarávateľa.

Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v prílohe č. 6 súťažných podkladov.

Táto zákazka je rozdelená na dve časti:
1 časť: Okres Bratislava I+III+IV - PHZ: 143 166,65 EUR bez DPH
2. časť: Okres Bratislava II+V - PHZ: 143 166,65 EUR bez DPH
Spolu: PHZ: 286 333,30 EUR bez DPH

Možnosť predloženia ponúk na jednotlivé časti nie je obmedzená, uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť alebo druhú časť alebo na obidve časti. Uchádzač môže byť úspešný v jednej alebo v oboch častiach.

Predbežný odhad celkovej výmery plôch zelene na mieste plnenia je približne 1000 (slovom tisíc) ha:
1 časť: výmera približne 500 (slovom päťsto) ha,
2 časť: výmera približne 500 (slovom päťsto) ha.

For evaluation the price is determined

including VAT

Environmental Tender

Yes

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.10.2021 12:30:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
28.10.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Andrea Jašková
andrea.jaskova@bratislava.sk
+421 259356194

Documents

1 časť: Okres Bratislava I+III+IV

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
143 166,65 EUR
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
71354100-5 - Digital mapping services
Outcome of tender
Framework Agreement

2. časť: Okres Bratislava II+V

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
143 166,65 EUR
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
71354100-5 - Digital mapping services
Outcome of tender
Framework Agreement