Status: Ongoing

Server time: 01.10.2022 06:24

Tender card #02/2021
Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života - Časť č. 1 „Vlastný objekt a stavebno technická úprava areálu (2)

Information

ID of tender
14338
Name of content of tender
Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života - Časť č. 1 „Vlastný objekt a stavebno technická úprava areálu (2)
Tender ref. no.
02/2021
Public tender journal ref. no.
42640 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
367 736,60 EUR
Main CPV
45214100-1 - Construction work for kindergarten buildings
Further CPV
45331100-7 - Central-heating installation work
45421100-5 - Installation of doors and windows and related components
45321000-3 - Thermal insulation work
45261420-4 - Waterproofing work
45331210-1 - Ventilation installation work
45310000-3 - Electrical installation work
45231300-8 - Construction work for water and sewage pipelines
45231221-0 - Gas supply mains construction work
45236000-0 - Flatwork
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Novostavba detských jaslí s príslušnými spevnenými plochami je situovaná v intraviláne obce Komárno na Ulici generála Klapku. Areál je v tesnej blízkosti jestvujúcej cestnej komunikácie. Predmetom zákazky je vybudovanie nového, vysokokvalitného a nízkoenergetického „EKO zariadenia“ pre deti vo veku od 1 do 3 rokov v obci Komárno. Navrhovaný objekt bude slúžiť výhradne na výchovné účely so zázemím. Budova je jednopodlažná s pôdorysným rozmerom 194,65 m2 na parcelách : 7046/4, 7051/393 so spoločným rozmerom 779,65 m2 a má tvar písmena L. Dispozičné riešenie objektu je jednoduché a ponúka rozmerovo a kvalitatívne dostatočné priestory pre účely výchovy s vysokým štandardom. Plánovaná stavba sa skladá z jedného monobloku. Je prízemná s klasickou strešnou konštrukciou sedlovej strechy. Budova je bez suterénu, so zabudovaným podkrovím. Stavba nezasahuje do chránenej časti prírody.
Stavba pozostáva z nasledovných SO:
SO-01 Detské jasle:
SO-01.1 Architektúra a statika
SO-01.2 Zdravotechnika
SO-01.3 Vnútorná plynoinštalácia
SO-01.4 Ústredné vykurovanie
SO-01.5 Elektroinštalácia - silnoprúd a bleskozvod
SO-01.6 Elektroinštalácia - slaboprúd
SO-01.7 Fotovoltaické zariadenie
SO-01.8 Vzduchotechnika
SO-02 Vodovodná prípojka:
SO-02.1 Vodovodná prípojka
SO-02.2 Vonkajší domový vodovod
SO-02.3 Vodomerná šachta
SO-03 Kanalizačná prípojka:
SO-03.1 Kanalizačná prípojka
SO-03.2 Vonkajšia domová kanalizácia
SO-04 Plynová prípojka:
SO-04.1 STL pripojovací plynovod
SO-04.2 Vonkajší NTL domový plynovod
SO-05 Elektrická prípojka:
SO-05.1 Elektrická prípojka (RIS10-RE)
SO-05.2 Vonkajšie rozvody elektriny (RE-RH)
SO-06 Oplotenie:
SO-06.1 Plot uličný
SO-06.2 Plot bočný a zadný
SO-07 Technická úprava areálu:
SO-07.1 Spevnené plochy
SO-07.2 Sadové úpravy a zeleň

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 SP: Opis predmetu zákazky a v B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.09.2021 15:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
28.09.2021 16:00:00

Public Promoter

Subject's name
A m a n t e, n. o.
Address
Lesná 911/34
Marcelová
94632, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Vladimír Lipovský
vl.lipovsky@gmail.com
+421 948134667

Documents