Status: Ongoing

Server time: 18.10.2021 15:51

DPS tender card #54/2021
Zákazka č. 13 - MK Klinčekova - opakovaná súťaž

Information

ID of tender
14513
Name of content of tender
Zákazka č. 13 - MK Klinčekova - opakovaná súťaž
Tender ref. no.
54/2021
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
165 333,83 EUR
Main CPV
45233000-9 - Construction, foundation and surface works for highways, roads
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

V rámci objektu „Komunikácia“ pre stavbu „Obnova MK Klinčeková ulica, Nitra“ sa
spraví ohnova miestnej komunikácie v individuálnej bytovej výstavbe v meste a
spraví konečná úprava terénu.
Jestvujúca miestna komunikácia Klinčeková ulica, ktorá zabezpečuje prístup k
jestvujúcej IBV, sa nachádza v severnej časti mesta Nitra, v mestskej časti Zobor. Z oboch
strán je komunikácia ohraničená jestvujúcou zástavbou. Začiatok komunikácie MK
Klinčeková ulica sa nachádza na jestvujúcej miestnej komunikácii Kláštorská ulica a koniec
je na jestvujúcej miestnej komunikácii Klinčeková ulica, na hranici bývalých skladov CO.
Miestna komunikácia Klinčeková ulica zároveň zebezpečuje z tejto lokality prístup na
komunikačný systém mesta a tiež napojenie na regionálnu cestnú sieť a do centra mesta.
Funkčná trieda miestnej komunikácie Vysoká ulica je C 3 - obslužná komunikácia
prístupová, sprístupňujúca objekty, niekedy ukončená slepo. Kategória jestvujúcej miestnej
komunikácie Narcisová ulica je MOK 5/30 - jednopruhová jednomerná komunikácia.

V rámci opravy vozovky komunikácie sa na odfrézovaný povrch vozovky spraví postrek
asfaltový infiltračný v množstve 2,5kg/m2. Na takto upravený povrch sa uloží vrstva
asfaltového betónu AC 22 L; I v hrúbke 60mm a ako konečná vrstva krytu sa uloží asfaltový
betón AC 11 O; I v hrúbke 40mm.
Konštrukcia vozovky v mieste novej konštrukcie komunikácie bola navrhnutá z typizačnej
smernice „Katalóg vozoviek miestnych komunikácií“, pre skupinu dopravného zaťaženia F,
tabuľka N 25, v nasledovnom zložení:
- asfaltový betón AC 11 O; I 40mm
- asfaltový betón AC 22 L; I 60mm
- kamenivo spevnené cementom CBGM C8/10 150mm
- štrkodrvina fr.0-63mm UM ŠD 0/63 200mm
450mm
Nová konštrukcia sa použije sa použije aj v miestach jestvujúcej konštrukcie, kde je konštrukcia tak zničená, že sa nedá opraviť. Odhadom je to cca 30% jestvujúcej konštrukcie.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.09.2021 10:00:00
Planned opening of bids
24.09.2021 10:01:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Nitra
Address
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovak republic
Process supervisor
Lukáš Daniš
danis.lukas@msunitra.sk
+421 911483296

Documents