Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 16:56

Tender card #37580/2021
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom - rozšírenie kapacít materskej školy

Information

ID of tender
16324
Name of content of tender
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom - rozšírenie kapacít materskej školy
Tender ref. no.
37580/2021
Public tender journal ref. no.
58063 - WYP Vestník č. 281/2021 - 07.12.2021
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
388 926,37 EUR
Main CPV
45214200-2 - Construction work for school buildings
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je prístavba budovy za účelom rozšírenia kapacity existujúcej MŠ s cieľom pokryť potreby v oblasti výchovy a vzdelávania detí v predškolskom veku. Rozsah prác:

SO-01 Architektúra
SO-02 Zdravotechnika a zariadenie
SO-03 Vykurovanie
SO-04 Elektroinštalácia a bleskozvod
SO-05 Vonkajšia rampa zo schodiskom a zabradlie
SO-01 Buracie práce
SO-02 Stavebná časť
SO-03 Vykurovanie
SO-04 Elektroinštalacia

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - „Opis predmetu zákazky“ a v osobitných prílohách týchto súťažných podkladov, a to:
• Projektová dokumentácia
• Zadanie.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Environmental Tender

Yes

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.01.2022 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
10.01.2022 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Trnovec nad Váhom
Address
Hlavná 587
Trnovec
925 71, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Lucia Švecová
scholarisvo@skolam.sk
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4257

Documents