Status: Ongoing

Server time: 24.02.2024 23:56

DPS tender card #VO LIFE19/OZ 02-002
Rekonštrukcia porastov so zastúpením smreka viac ako 30% na OZ Smolenice

Information

ID of tender
16622
Name of content of tender
Rekonštrukcia porastov so zastúpením smreka viac ako 30% na OZ Smolenice
Tender ref. no.
VO LIFE19/OZ 02-002
Public tender journal ref. no.
3427-MUS/2021
EU journal ref. no.
2021/S 138-367569
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Lesnícke služby na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej činnosti. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť produkčné, sociálne a ekologické funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.12.2021 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
28.12.2021 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Smolenice
Address
Trnavská 12
Smolenice
919 04, Slovak republic
Process supervisor
Peter Janiga
peter.janiga@lesy.sk
+421 918335884

Documents

Časť 1 LS Pezinok – výzva č. VC3/2022/02/01 projekt CLIMAFORCEELIFE (LIFE19 CCA/SK/001276

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2 LS Píla - výzva č. VC33/2022/02/02 projekt CLIMAFORCEELIFE (LIFE19 CCA/SK/001276

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3 LS Píla - výzva č. VC41/2022/02/02 projekt CLIMAFORCEELIFE (LIFE19 CCA/SK/001276

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 4 LS Majdán - výzva č. VC3/2022/02/03 projekt CLIMAFORCEELIFE (LIFE19 CCA/SK/001276

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 5 LS Moravany - výzva č. VC4/2022/02/05 projekt CLIMAFORCEELIFE (LIFE19 CCA/SK/001276

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 6 LS Bratislava - výzva č. VC4/2022/02/06 projekt CLIMAFORCEELIFE (LIFE19 CCA/SK/001276

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
One-off Contract