Status: Ongoing

Server time: 28.09.2023 15:50

DPS card #VO LIFE19/OZ 02
Rekonštrukcia porastov so zastúpením smreka viac ako 30% na OZ Smolenice

Information

ID of tender
13461
Name of content of tender
Rekonštrukcia porastov so zastúpením smreka viac ako 30% na OZ Smolenice
Tender ref. no.
VO LIFE19/OZ 02
Public tender journal ref. no.
3427-MUS/2021
EU journal ref. no.
2021/S 138-367569
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Services
Estimated value
601 700,00 EUR
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Lesnícke služby na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej činnosti. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť produkčné, sociálne a ekologické funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
17.08.2021 23:59:59
Planned opening of requests
18.08.2021 08:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
15.07.2028 00:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Smolenice
Address
Trnavská 12
Smolenice
919 04, Slovak republic
Process supervisor
Peter Janiga
peter.janiga@lesy.sk
+421 918335884
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/private/profily/3951/show

Documents

Tenders