Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 12:28

Tender card #MSÚTN-UP-VO/2022/1003/FoL
,, Zátoka pokoja´´

Information

ID of tender
16936
Name of content of tender
,, Zátoka pokoja´´
Tender ref. no.
MSÚTN-UP-VO/2022/1003/FoL
Public tender journal ref. no.
03757-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
198 999,90 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45100000-8 - Site preparation work
45236000-0 - Flatwork
45112400-9 - Excavating work
44912400-0 - Kerbstones
77310000-6 - Planting and maintenance services of green areas
45112723-9 - Landscaping work for playgrounds
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania sú stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie existujúceho športového areálu, ktorý je dlhšiu dobu nevyužívaný na pretekárske a tréningové účely a je využívaný len na rekreačný individuálny šport a voľnočasové aktivity.
Územie je ohraničené tokom rieky Váh na SZ, cestným mostom na SV, telesom hrádze na JV a stromovým porastom areálu Zátoka pokoja na JZ. Riešené územie je rovinaté, trávnaté. Pôvodné športové plochy sú vplyvom dlhodobého neudržiavania a nevyužívania porastené burinou. Územie je dopravne prístupné poľnou cestou z komunikácie hrádze z priestoru pod cestným mostom.
Projekt rieši obnovu pôvodného športového areálu bez nárastu zastavanej plochy. Plocha riešeného územia predstavuje 10.398 m².
Stavba nebude napojená na inžinierske siete. Jej prevádzka v režime rekreačného a tréningového športu nebude produkovať žiadne emisie ani spotrebovávať žiadne energie. Taktiež nebude zdrojom odpadu. V režime pretekov bude zabezpečenie potrebných energií, sociálneho zázemia a hospodárenia s produkovaným odpadom prenesené na organizátora podujatia

Stavba je členená do nasledovných stavebných objektov :
SO-01 Atletický okruh
SO-02 Multifunkčné ihrisko 1
SO-03 Multifunkčné ihrisko 2
SO-04 Skok o žrdi
SO-05 Vrhací kruh
SO-06 Štrková cesta

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.02.2022 10:00:00
Planned opening of bids
15.02.2022 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Ľubica Fodorová
lubica.fodorova@trencin.sk
+421 326504265

Documents