Status: Ongoing

Server time: 05.12.2022 22:40

DPS tender card #09484/2021/ODDVO-021
Zabezpečenie dodávok mäsových výrobkov pre organizácie v okrese LC_Výzva č. 11 DNS

Information

ID of tender
18399
Name of content of tender
Zabezpečenie dodávok mäsových výrobkov pre organizácie v okrese LC_Výzva č. 11 DNS
DPS category
Mäsové výrobky
Tender ref. no.
09484/2021/ODDVO-021
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
11 000,00 EUR
Main CPV
15130000-8 - Meat products
Further CPV
15131100-6 - Sausage-meat products
15131110-9 - Sausage meat
15131120-2 - Sausage products
15131130-5 - Sausages
15131135-0 - Poultry sausages
15131134-3 - Black pudding and other blood sausages
15131200-7 - Dried, salted, smoked or seasoned meat
15131210-0 - Gammon
15131220-3 - Bacon
15131230-6 - Salami
15131300-8 - Liver preparations
15131310-1 - Pâté
15131400-9 - Pork products
15131410-2 - Ham
15131420-5 - Meatballs
15131490-6 - Prepared pork dishes
15131500-0 - Poultry products
15131600-1 - Beef and veal products
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zákazka sa vyhlasuje Centrálna obstarávacia organizácia v rámci kategórie č. 8 DNS s názvom: Mäsové výrobky. Predmetom zákazky je dodávka mäsových výrobkov s pôvodom od chovateľov, farmárov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci okresu Lučenec.
Predmetom zákazky je dodávka mäsových výrobkov (položky prílohy č. 1_Katalóg).

S ohľadom na skutočnosť, že hlavným cieľom integračných sociálnych podnikov/chránených dielní je podpora a rozvoj poľnohospodárstva a sociálnej ekonomiky, predmet zmluvy (tovar) musí spĺňať podmienku prvovýroby, a teda v prípade ovocia a zeleniny – pestovanie a zber u predávajúceho, prípadne predaj produktov prvovýroby od farmárov.

Predmet zákazky bude dodávaný od nadobudnutia účinnosti zmlúv do 30.06.2022.

Frekvencia dodávok pre jednotlivé okresy je uvedená v prílohe č. 3 Frekvencia dodávok do jednotlivých zariadení a v prílohe č. 2 Kúpna zmluva.

Každá OVZP uzavrie s úspešným dodávateľom zmluvu samostatne.
Podrobnosti k opisu predmetu zákazky sú uvedené v prílohe č. 1 – Katalóg.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Vyhodnocovanie po položkách (cena MJ/kg).

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.03.2022 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
22.03.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Documents