Status: Ongoing

Server time: 23.04.2024 19:03

DPS card #09484/2021/ODDVO
Dodávanie čerstvých potravín najvyššej akosti s uplatnením sociálneho aspektu

Information

ID of tender
14644
Name of content of tender
Dodávanie čerstvých potravín najvyššej akosti s uplatnením sociálneho aspektu
Tender ref. no.
09484/2021/ODDVO
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 222/2021 - 30.09.2021, zn. oznámenia 44350 MUT
EU journal ref. no.
EÚ Vestník č. 2021/S 189-491121 zo dňa 29.9.2021
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
7 950 000,00 EUR
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
03212100-1 - Potatoes
15500000-3 - Dairy products
15113000-3 - Pork
15111100-0 - Beef
15112000-6 - Poultry
03311000-2 - Fish
15130000-8 - Meat products
03142500-3 - Eggs
15810000-9 - Bread products, fresh pastry goods and cakes
15980000-1 - Non-alcoholic beverages
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, t.j. na nákup čerstvých potravín, pričom tento dynamický nákupný systém verejný obstarávateľ delí na 10 kategórií:

Kategória č. 1: Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
Kategória č. 2: Zemiaky
Kategória č. 3: Mlieko a mliečne výrobky
Kategória č. 4: Bravčové mäso
Kategória č. 5: Hovädzie mäso
Kategória č. 6: Hydina
Kategória č. 7: Ryby
Kategória č. 8: Mäsové výrobky
Kategória č. 9: Vajcia
Kategória č. 10: Pekársky tovar, čerstvé pečivo a zákusky

Notes

Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo účasti v predmetnom verejnom obstarávaní prostredníctvom špeciálnej podmienky účasti (sui generis) v súlade s § 36a ods. 1 ZVO len pre:

- registrované integračné sociálne podniky podľa § 12 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- chránené dielne podľa § 55 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo
- fyzické osoby so zdravotným postihnutím, ktoré prevádzkujú alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku podľa § 55 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
za predpokladu, že aspoň 30 % zamestnancov registrovaných integračných sociálnych podnikov, zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo zamestnancov programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby napríklad podľa § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 112/2018 Z. z..

Verejný obstarávateľ si v rámci vyhodnotenia splnenia podmienky účasti podľa 36a ods. 1 ZVO vyhradzuje právo vyžiadať od záujemcu doklady preukazujúce splnenie predmetnej podmienky účasti v prípade, ak tieto skutočnosti nebudú vyplývať z voľne dostupných registrov verejnej/štátnej správy.

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
25.10.2021 09:00:00
Planned opening of requests
25.10.2021 10:00:00
Lehota-dokvalifikovanie záujemcov do DNS
31.12.2025 23:59:00

Centralised procurement

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 949014595

Documents

Ovocie a zelenina

Status
Ongoing
Main CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
Further CPV
03222320-2 - Apples, pears and quinces
03221000-6 - Vegetables
03221113-1 - Onions
03221230-7 - Peppers
03221240-0 - Tomatoes
03221410-3 - Cabbage
03221112-4 - Carrots

Zemiaky

Status
Ongoing
Main CPV
03212100-1 - Potatoes

Mlieko a mliečne výrobky

Status
Ongoing
Main CPV
15500000-3 - Dairy products
Further CPV
15511000-3 - Milk
15551000-5 - Yoghurt and other fermented milk products
15540000-5 - Cheese products
15530000-2 - Butter
15512000-0 - Cream
15512900-9 - Whipping cream

Bravčové mäso

Status
Ongoing
Main CPV
15113000-3 - Pork

Hovädzie mäso

Status
Ongoing
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat

Hydina

Status
Ongoing
Main CPV
15112000-6 - Poultry

Ryby

Status
Ongoing
Main CPV
03311000-2 - Fish

Mäsové výrobky

Status
Ongoing
Main CPV
15130000-8 - Meat products
Further CPV
15131100-6 - Sausage-meat products
15131110-9 - Sausage meat
15131120-2 - Sausage products
15131130-5 - Sausages
15131135-0 - Poultry sausages
15131134-3 - Black pudding and other blood sausages
15131200-7 - Dried, salted, smoked or seasoned meat
15131210-0 - Gammon
15131220-3 - Bacon
15131230-6 - Salami
15131300-8 - Liver preparations
15131310-1 - Pâté
15131400-9 - Pork products
15131410-2 - Ham
15131420-5 - Meatballs
15131490-6 - Prepared pork dishes
15131500-0 - Poultry products
15131600-1 - Beef and veal products

Vajcia

Status
Ongoing
Main CPV
03142500-3 - Eggs

Pekársky tovar, čerstvé pečivo a zákusky

Status
Ongoing
Main CPV
15811000-6 - Bread products
Further CPV
15811100-7 - Bread
15811200-8 - Rolls
15811300-9 - Croissants
15811400-0 - Crumpets
15811500-1 - Prepared bread products
15811510-4 - Sandwiches
15811511-1 - Prepared sandwiches
15812000-3 - Pastry goods and cakes
15812100-4 - Pastry goods
15812120-0 - Pies
15812121-7 - Savoury pies
15812122-4 - Sweet pies
15812200-5 - Cakes
15813000-0 - Morning goods

Tenders