Status: Ongoing

Server time: 05.12.2022 21:49

DPS tender card #09484/2021/ODDVO-022
Zabezpečenie dodávok mäsových výrobkov pre organizácie BBSK_Výzva č. 12 DNS

Information

ID of tender
18578
Name of content of tender
Zabezpečenie dodávok mäsových výrobkov pre organizácie BBSK_Výzva č. 12 DNS
DPS category
Mäsové výrobky
Tender ref. no.
09484/2021/ODDVO-022
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
38 500,00 EUR
Main CPV
15130000-8 - Meat products
Further CPV
15131100-6 - Sausage-meat products
15131110-9 - Sausage meat
15131120-2 - Sausage products
15131130-5 - Sausages
15131135-0 - Poultry sausages
15131134-3 - Black pudding and other blood sausages
15131200-7 - Dried, salted, smoked or seasoned meat
15131210-0 - Gammon
15131220-3 - Bacon
15131230-6 - Salami
15131300-8 - Liver preparations
15131310-1 - Pâté
15131400-9 - Pork products
15131410-2 - Ham
15131420-5 - Meatballs
15131490-6 - Prepared pork dishes
15131500-0 - Poultry products
15131600-1 - Beef and veal products
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zákazka sa vyhlasuje Centrálna obstarávacia organizácia v rámci kategórie č. 8 DNS s názvom: Mäsové výrobky. Predmetom zákazky je dodávka mäsových výrobkov s pôvodom od chovateľov, farmárov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci okresov BB, BR, RA, RS, VK.
Predmetom zákazky je dodávka mäsových výrobkov (položky prílohy č. 1_Katalóg).

S ohľadom na skutočnosť, že hlavným cieľom integračných sociálnych podnikov/chránených dielní je podpora a rozvoj poľnohospodárstva a sociálnej ekonomiky, predmet zmluvy (tovar) musí spĺňať podmienku prvovýroby, a teda v prípade ovocia a zeleniny – pestovanie a zber u predávajúceho, prípadne predaj produktov prvovýroby od farmárov.

Predmet zákazky bude dodávaný od nadobudnutia účinnosti zmlúv do 30.06.2022.

Frekvencia dodávok pre jednotlivé okresy je uvedená v prílohe č. 3 Frekvencia dodávok do jednotlivých zariadení a v prílohe č. 2 Kúpna zmluva.

Každá OVZP uzavrie s úspešným dodávateľom zmluvu samostatne.
Podrobnosti k opisu predmetu zákazky sú uvedené v prílohe č. 1 – Katalóg.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Vyhodnocovanie po položkách. Zabezpečenie distribúcie pre okresy BB, BR, RA, RS, VK.

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.03.2022 11:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
21.03.2022 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Documents