Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 15:45

Tender card #VZO:Dubník
Vodozádržné opatrenia v intraviláne Obce Dubník

Information

ID of tender
2094
Name of content of tender
Vodozádržné opatrenia v intraviláne Obce Dubník
Tender ref. no.
VZO:Dubník
Public tender journal ref. no.
1425 - WYP, Vestník č. 15/2019 - 22.01.2019
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
272 857,57 EUR
Main CPV
45246400-7 - Flood-prevention works / IA13-5 - Reconstruction
Further CPV
45232450-1 - Drainage construction works
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0234 - Okres Nové Zámky
Brief description of tender or procurement

Rekonštrukcia jestvujúcich objektov priekop, priepustov a odvodnenia zrážkových vôd. Ďalej sa budú realizovať
rekonštrukcie odvodňovacích žľabov pre zrážkovú vodu (rekonštrukcia vo forme odstránenia náletových travín a krovia s
vyspravením a doplnením chýbajúcich častí). Vybudujú sa podpovrchové retenčné systémy na zadržiavanie zrážkovej
vody. Odvedením zrážkových vôd zo spevnených plôch prostredníctvom rekonštruovaných priekop, priepustov a žľabov
a ich zaústenie do retenčných objektov bude predstavovať výrazné zlepšenie lokálnych povodňových stavov vyvolaných
extrémnou zrážkovou činnosťou. Detailný opis predmetu zákazky je predmetom projektovej dokumentácie a výkazu
výmer, ktoré sú prílohou/súčasťou súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.02.2019 09:00:00
Planned opening of bids
15.02.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Dubník
Address
Dubník 244
Dubník
941 35, Slovak republic
Process supervisor
Gabriel Volšík
info@e-tender.sk
+421 908179090
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4449?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=&ico=&obec=dubn%C3%ADk&month=&year=2018&text=

Documents