Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 14:48

Tender card #06/14/19-22
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2019-2022

Information

ID of tender
2130
Name of content of tender
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2019-2022
Tender ref. no.
06/14/19-22
EU journal ref. no.
2018/S 243-555746
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
515 247,00 EUR
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Verejný obstarávateľ zákazku "Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na
OZ Čierny Balog na roky 2019-2022" rozdelil na časti v predchádzajúcom procese verejného obstarávania. Služby v
pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Sihla, bola jedinou zo siedmich častí, na ktorú verejný obstarávateľ
nedostal žiadnu ponuku. Verejný obstarávateľ preto zákazku "Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny
Balog, LS Sihla na roky 2019-2022" vyhlasuje ako samostatnú nadlimitnú verejnú súťaž.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich
čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú
starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním
nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane
lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín,
ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnej
dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej činnosti. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné
hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť,
produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť produkčné, sociálne a ekologické funkcie lesov. Ide o
diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske,
ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy
a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na
lesoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Na komunikáciu sa použije elektronická komunikácia.
Identifikácia informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje:
- komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE
- https://josephine.proebiz.com/" title="https://josephine.proebiz.com/" target="_blank">https://josephine.proebiz.com/

Podrobnosti o elektronickej komunikácii vrátane doručovania:
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek
komunikácie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, s výnimkou podaní a dokumentov súvisiacich s uplatnením
revíznych postupov, ktoré sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené v súlade s
Výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 3/2018. Uchádzač bude mať povinnosť registrovať sa do
systému JOSEPHINE.

Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní do systému
JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/" title="https://josephine.proebiz.com/" target="_blank">https://josephine.proebiz.com/,. Uchádzač má možnosť sa registrovať do
systému JOSEPHINE pomocou a) použitia emailovej adresy a hesla alebo b) občianskeho preukazu s čipom (eID).
Podrobné pokyny k registrácii sú uvedené v dokumente "MANUÁL PRE REGISTRÁCIU UCHÁDZAČA", ktorý je zverejnený
na profile (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951) a tiež v komunikačnom rozhraní systému
JOSEPHINE.

Ponuka sa predkladá prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. V predloženej ponuke
prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady podľa bodu 16. súťažných
podkladov (doporučený formát je PDF) a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý odpovedá návrhu na
plnení kritérií uvedeného v SP.

Výška požadovanej zábezpeky je 600,00 Eur.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.01.2019 10:00:00
Planned opening of bids
23.01.2019 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Čierny Balog
Address
Hlavná 245/72
Čierny Balog
976 52, Slovak republic
Process supervisor
Juraj Prečuch
juraj.precuch@lesy.sk
+421 918333484
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/418778

Documents