Status: Completed

Server time: 29.03.2023 06:29

DPS tender card #1802/2020-003
Výzva č. 3 - „Nákup elektriny na mesiace Máj-Jún 2022“

This tender is part of a DPS #1802/2020 Elektrická energia 2021-2024

Information

ID of tender
21587
Name of content of tender
Výzva č. 3 - „Nákup elektriny na mesiace Máj-Jún 2022“
Tender ref. no.
1802/2020-003
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je kúpa elektrickej energie v množstve 174,41 MWh (na dva mesiace spolu), miesto dodania: odberné miesta podľa opisu predmetu zákazky (všetky na území mesta Žiar nad Hronom). Podrobnosti sú uvedené v opise predmetu zákazky a vo výzve na predkladanie ponúk.

Predpokladané množstvo dodania: spotreba elektriny za rok 2021 bola v celkovom množstve 1046,45 MWh, čo predstavuje predpokladané množstvo 174,41 MWh/ 2 mesiace. V zmysle sa verejný obstarávateľ zaväzuje k odberu elektriny v rozsahu +-10 % z predpokladaného zmluvného množstva za všetky OM súhrnne.

Predpokladaná hodnota zákazky je vyjadrená množstvom.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Mesto Žiar nad Hronom malo uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektrickej energie do 31.12.2022. Po 19.4.2022 bol jednotlivým odberateľom (mestu a mestským rozpočtovým a príspevkovým organizáciám) doručený list od distribučnej spoločnosti, ktorým distribučná spoločnosť informovala odberateľov, že aktuálny dodávateľ stratil schopnosť dodávať elektrickú energiu v zmysle platnej zmluvy a od 3. mája 2022 odberatelia prechádzajú na dodávateľa poslednej inštancie.

Keďže cena dodávateľa poslednej inštancie je pre mesto veľmi nevýhodná a finančne neudržateľná, verejný obstarávateľ vyhlasuje túto výzvu č. 3 s cieľom vybrať a zazmluvniť dodávateľa elektrickej energie do 30.6.2022. Následne mesto pripraví ďalšiu súťaž na výber dodávateľa od 1.7.2022, a to v závislosti od aktuálnej trhovej situácie a možných opatrení na zmiernenie dôsledkov vysokých cien elektriny štátom.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
26.04.2022 11:00:00
Planned opening of bids
26.04.2022 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents