Status: Ongoing

Server time: 14.06.2024 21:22

DPS card #2103/2019
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022

Information

ID of tender
2162
Name of content of tender
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022
Tender ref. no.
2103/2019
Public tender journal ref. no.
03944-MUS
EU journal ref. no.
2019/S 028-062646
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Services
Estimated value
4 650 000,00 EUR
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
The tender is not divided into parts - justification
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý sám o sebe predpokladá zadávanie zákaziek na základe čiastkových výziev, podľa potrieb verejného obstarávateľa, nemá rozdelenie predmetu zákazky na časti svoje opodstatnenie.
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (DNS) pre lesnícke služby v pestovateľskej činnosti realizované na lesných škôlkach Odštepného závodu Semenoles Liptovský Hrádok. Pôjde o súbor prác súvisiacich s obnovou lesa sadbou alebo sejbou, zahŕňajúcich výrobu voľnokorenných a obaľovaných (krytokorenných) sadeníc, starostlivosť o semenáčiky a sadenice, ich ochranu, výrobu okrasných drevín a starostlivosť o ne a práce na zachovanie a reprodukciu genofondu lesných drevín.

Zoznam jednotlivých výkonov v rámci lesníckych služieb v pestovateľskej činnosti v rámci OZ Semenoles je uvedený v prílohe č. 2 súťažných podkladov.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
13.03.2019 00:00:00
Zriadené DNS - Lehota na predkladanie žiadostí
31.12.2022 23:59:59

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Semenoles
Address
Pri železnici 52
Liptovský Hrádok
033 19, Slovak republic
Process supervisor
Petra Hudecová
petra.hudecova@lesy.sk
+421 905444029

Documents

Tenders