Status: Cancelled

Server time: 30.11.2023 21:00

DPS tender card #1802/2020-004
Výzva č. 4: Nákup elektriny na mesiace Máj - Jún 2022

This tender is part of a DPS #1802/2020 Elektrická energia 2021-2024

Information

ID of tender
22014
Name of content of tender
Výzva č. 4: Nákup elektriny na mesiace Máj - Jún 2022
Tender ref. no.
1802/2020-004
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na obdobie od 15.5.2022, resp. od prvého dňa kedy je technicky možné vyžadovať od dodávateľa dodávku elektrickej energie v závislosti od procesov distribučnej spoločnosti, najneskôr však od 1.6.2022 do 30.6.2022, do odberných miest verejného obstarávateľa v predpokladanom objeme od 87,20 – 130,20 MWh, v závislosti od dĺžky trvania zmluvy (dané množstvá zodpovedajú 1 až 1,5 mesačnej spotreby na daných OM, ktorá vychádza z celkového ročného objemu za rok 2021, ktorý bol 1046,45 MWh/rok). Predpokladaná spotreba pre jednotlivé odberné miesta je bližšie uvedená v Opise predmetu zákazky, v prílohách č. 1 až 4 Súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ požaduje dodávku elektrickej energie od vysúťaženého dodávateľa od 15.5.2022, resp. od prvého dňa kedy je technicky možné vyžadovať od dodávateľa dodávku elektrickej energie v závislosti od procesov distribučnej spoločnosti, najneskôr však k 1.6.2022, z dôvodu, že súčasný dodávateľ elektrickej energie verejného obstarávateľa stratil schopnosť dodávať elektrickú energiu a dňom 03.05.2022 verejný obstarávateľ prechádza na dodávky elektriny prostredníctvom dodávateľa poslednej inštancie, čo je pre verejného obstarávateľa finančne veľmi nevýhodne a dlhodobo neudržateľné.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.04.2022 10:00:00
Planned opening of bids
29.04.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents