Status: Completed

Server time: 17.06.2019 21:05

Tender card #08565/2018/ODDVO-2
Prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja prostredníctvom operatívneho lízingu

Information

ID of tender
2297
Name of content of tender
Prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja prostredníctvom operatívneho lízingu
Tender ref. no.
08565/2018/ODDVO-2
Public tender journal ref. no.
466 - WYS zo dňa 11.01.2019
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
163 000,00 EUR
Main CPV
66000000-0 - Financial and insurance services
Further CPV
34100000-8 - Motor vehicles
50111000-6 - Fleet management, repair and maintenance services
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je operatívny lízing - prenájom osobných motorových vozidiel vrátane zabezpečenia pravidelného, ako aj nepravidelného servisu, poistenia a všetkých definovaných poplatkov spojených s užívaním motorových vozidiel. Motorové vozidlá musia byť homologizované podľa zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetom zákazky nie je odkúpenie, ani možnosť odkúpenia motorových vozidiel, ktoré sú predmetom tohto verejného obstarávania, po riadnom ukončení trvania zmluvného vzťahu (vlastníctvo motorových vozidiel ostáva na strane dodávateľa). Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Časť B Súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.01.2019 09:00:00
Planned opening of bids
23.01.2019 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Documents