Status: Ongoing

Server time: 03.10.2023 02:04

Tender card #IB.271.3.2022
„Budowa drogi gminnej, boczna ul. Kolonia Renerowska dz. nr 164/1 w miejscowości Rudy”

Information

ID of tender
23111
Name of content of tender
„Budowa drogi gminnej, boczna ul. Kolonia Renerowska dz. nr 164/1 w miejscowości Rudy”
Tender ref. no.
IB.271.3.2022
Public tender journal ref. no.
2022/BZP 00154410/01
Type of tender
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Type of public tender
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
349 500,00 PLN
Main CPV
45233120-6 - Road construction works
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące:

1. Budowę nowej drogi:
1.1 Geodezyjne wytyczenie terenu podlegającego przekształceniu wraz z wytyczeniem projektowanej drogi,
1.2 Wykonanie wycinki drzew zgodnie z wydaną decyzją wraz z usunięciem karpin,
1.3 Usunięcie dzikich krzewów,
1.4 Transport ściętych drzew i karpin,
1.5 Wykonanie robót ziemnych pod warstwy konstrukcji drogi – wykopy i nasypy, wraz z profilowaniem podłoża,
1.6 Zabudowę krawężnika na ławie betonowej z oporem,
1.7 Wykonanie warstw konstrukcyjnych – podbudowa z kruszywa łamanego,
1.8 Wykonanie badań nośności podbudowy
1.9 Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego,
1.10 Wykonanie nawierzchni bitumicznej z warstwy wiążącej i ścieralnej,
1.11 Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego,
1.12 Profilowanie poboczy ziemią urodzajną,
1.10 Montaż oznakowania pionowego,
1.11 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.2. Wykonanie oświetlenia projektowanej drogi:
2.1 Ułożenie kabla
2.2 Montaż słupów wraz z oprawami
2.3 Uruchomienie i pomiary
3. Wykonanie przyłącza wodociągowego
3.1 Montaż rur przewodowych PE 100RC SDR11 PN16 o średnicy zewnętrznej 110 mm o długości ogółem ok. 143 m,
3.2 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm,
3.3 Montaż zasów żeliwne klinowe kołnierzowe owalne z obudową o średnicy 100 mm PN10 w ilości 2 szt.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej:
4.1 Zabudowa rury kanalizacyjnej PE100RC SDR17 o średnicy zewnętrznej 225 mm,
4.2 Zabudowa tulei ochronnych z uszczelką, krótkie (dla przejść szczelnych przez ścianki studzienek) z PVC o średnicy 225 mm lub z zastosowaniem łańcucha elastomerowego,
4.3 Zabudowa studnie rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy Æ1000 mm:
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod i nazwa CPV:
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg,
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego,
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 -9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110 -6 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

2. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:
1. wykonania i oddania przedmiotu zamówienia, zrealizowanego zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
2. wykonania niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń, rozruchów i odbiorów technicznych wraz z poniesieniem kosztów ewentualnych opłat,
3. wykonania projektu organizacji ruchu drogowego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami,
4. dokonania opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
5. dokonania opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami, pozwoleniami,
3. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do:
1. ustalenia lokalizacji, wykonania i utrzymania niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowania materiałów,
2. doprowadzenia odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych we własnym zakresie i na własny koszt,
3. sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4. ubezpieczenia placu budowy,
5. uporządkowania placu budowy,
6. przywrócenia terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, parkingi, dojazdy) przed terminem zakończenia robót,
7. naprawy ewentualnych zniszczeń powstałych przy prowadzeniu robót, przywrócenie do stanu pierwotnego,
8. oznakowania, niezbędne zabezpieczenie terenu,
9. usunięcia i utylizacji odpadów bez dodatkowego wynagrodzenia,
10. przekazania zrealizowanych robót Zamawiającemu,
11. wykonania dokumentacji powykonawczej - dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
4. Wszystkie w/w elementy zamówienia zostaną ujęte w cenie ofertowej.
5. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać będą warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.). Wykonawca przedłoży stosowne dokumenty o dopuszczeniu wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności w przypadku wyrobów nie objętych certyfikacją).
6. Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane, obowiązującymi Normami i sztuką budowlaną, a także przepisami BHP, a za skutki ewentualnych wypadków i szkód ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.
7. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.
8. UWAGA!
1) Jeżeli w SWZ lub w załączonych do niej: projektach, opisach technicznych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, formularzach zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów, czy urządzeń służących do realizacji niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”.

2) Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie,
a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej.

3) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp.
Wykonawca w składanej ofercie może zaproponować równoważne (inne) materiały i urządzenia, lecz o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych od przyjętych w dokumentacji projektowej i kompatybilne (współdziałające) z istotnymi parametrami technicznymi materiałów i urządzeń zastosowanych w dokumentacji projektowej, nie powodujące konieczności wykonania nowej dokumentacji projektowej.
W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów lub urządzeń, wykonawca może zaoferować równoważne materiały i urządzenia o parametrach technicznych i jakościowych nie niższych niż materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej/ zwłaszcza w zakresie podstawowych wartości parametrów wytrzymałościowych materiałów i podstawowych parametrów fizyko-technicznych urządzeń/. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Dokumenty potwierdzające równoważność proponowanych przez wykonawcę materiałów i urządzeń należy obowiązkowo załączyć do oferty.

10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

skladanie ofert
30.05.2022 10:00:00
Planned opening of bids
30.05.2022 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Gmina Kuźnia Raciborska
Address
ul. Słowackiego 4
Kuźnia Raciborska
47-420, Republic of Poland
Process supervisor
Sabina Zielińska
sabina.zielinska@umkuznia.pl
+48 324191224
Link to online profile of contracting authority
https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/18973327

Documents