Status: Ongoing

Server time: 21.09.2023 18:32

Tender card #ZG.270.2.2.2022
ROZBUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI CHOJNATY O POMIESZCZENIE KANCELARII ORAZ PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO CZĘŚCI MIESZKALNEJ

Information

ID of tender
26062
Name of content of tender
ROZBUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI CHOJNATY O POMIESZCZENIE KANCELARII ORAZ PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO CZĘŚCI MIESZKALNEJ
Tender ref. no.
ZG.270.2.2.2022
Public tender journal ref. no.
2022/BZP 00212063/01
Type of tender
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Type of public tender
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45453000-7 - Overhaul and refurbishment work
Further CPV
45200000-9 - Works for complete or part construction and civil engineering work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

strona internetowa prowadzonego postępowania:
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-cierpiszewo/zamowienia-publiczne4
adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-cierpiszewo/zamowienia-publiczne4
(„Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy (Wariant I) zgodnie z wymaganiami określonymi
w SWZ.
Składanie oferty:
https://josephine.proebiz.com/pl/

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

14.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Nazwa kryterium Waga

Cena 60% (60 punktów)

Okres rękojmi 40% (40 punktów)

14.2. Sposób obliczania punktów:
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x 60
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie (załącznik nr 1 do SWZ).
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego powyżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
14.3. Kryterium „Okres rękojmi” rozpatrywane będzie na podstawie deklaracji (oświadczenia) Wykonawcy zawartej w Formularzu ofertowym. Oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Ocena punktowa dokonana zostanie wg poniższych zasad:

Okres rękojmi liczony w latach Liczba punktów
do 5 lat 0 pkt
pow. 5 do 6 lat 20 pkt
pow. 6 lat do 7 lat 30 pkt
pow. 8 lat 40 pkt

14.4. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów.
14.5. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
14.6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach.

Schedule

Termin składania ofert
08.07.2022 09:45:00
Planned opening of bids
08.07.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Cierpiszewo
Address
Sosnowa 42
Cierpice
87-165, Republic of Poland
Process supervisor
Andżelika Mądra
andzelika.madra@torun.lasy.gov.pl
+48 566744438
Link to online profile of contracting authority
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_cierpiszewo/zamowienia_publiczne

Documents