Status: Ongoing

Server time: 22.02.2024 05:55

Tender card #MSÚTN-UP-VO/2022/38862/FoL
„Trenčín: Most na Ostrove – Vlárska “

Information

ID of tender
28139
Name of content of tender
„Trenčín: Most na Ostrove – Vlárska “
Tender ref. no.
MSÚTN-UP-VO/2022/38862/FoL
EU journal ref. no.
2022/S 137-392254
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
675 600,00 EUR
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Further CPV
71322300-4 - Bridge-design services
71242000-6 - Project and design preparation, estimation of costs
71248000-8 - Supervision of project and documentation
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Podľa § 28 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom a účinnom znení platí, že, ak verejný obstarávateľ nerozdelí zákazku na časti, odôvodnenie uvedie v
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch.

Odôvodnenie:

a) Rozdelenie uvedeného predmetu zákazky na časti by malo za následok zvýšenú náročnosť na kompletizáciu predmetu zákazky, nakoľko sa jedná o veľké množstvo odborných činností, ktoré v čase spracovania projektovej dokumentácie na seba úzko nadväzujú a sú to činnosti technicky neoddeliteľné. Projektant je za jednotlivé kroky v procese tvorby projektovej dokumentácie zodpovedný, pričom si koordinuje odborné činnosti jednotlivých profesií v zmysle nárokov na dokumentáciu.
b) Časová náročnosť obstarania celej projektovej dokumentácie podľa zadania a zároveň eliminácia rizika, že jednotlivé časti projektovej dokumentácie vypracované rôznymi projektantmi by boli nezlučiteľné
c) Jednoduchšia a rýchlejšia komunikácia s jedným dodávateľom
d) Nie je bežnou aplikačnou praxou, že pri podobných, či totožných predmetoch obstarávania (vypracovanie projekčných služieb) by bol predmet zákazky delený na časti.
e) Inžinierska činnosť vychádza a je vykonávaná na základe vypracovanej projektovej dokumentácie, môže zakladať prípadné zmeny projektovej dokumentácie vyvolané konaním v rámci výkonu inžinierskej činnosti a naopak, čím dochádza k vzájomnému ovplyvňovaniu projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti a v záujme dosiahnutia synergického efektu je potrebné, aby boli tieto činnosti vykonávané v rámci jednej zmluvy.

Zároveň má verejný obstarávateľ za to, že na trhu existuje viacero subjektov, ktoré dokážu poskytnúť uvedené služby v rozsahu predmetu zákazky a ktoré disponujú dostatočnými kapacitami na úspešné zrealizovanie predmetu tejto zákazky, na základe čoho je možné zabezpečiť dostatočnú hospodársku súťaž

Z vyššie uvedených dôvodov sa verejný obstarávateľ po dôkladnom zvážení rozhodol nerozdeliť predmetnú zákazku na časti.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania „Trenčín: Most na Ostrove – Vlárska “ je vypracovanie projektovej dokumentácie premostenia rieky z Mládežníckej ulice smerom na Ostrov na ulicu Vlárska v Trenčíne vrátane priľahlých križovatiek a dotknutých komunikácií v rozsahu dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre realizáciu stavby. Projektovú dokumentáciu je potrebné spracovať v zmysle technického predpisu TP 019 – Dokumentácia stavieb ciest. Predmetom zákazky je aj inžinierska činnosť, ktorá zahŕňa všetky činnosti potrebné pre vydanie právoplatného stavebného povolenia a výkon odborného autorského dohľadu.

Ako podklad pre vypracovanie cenovej ponuky bude slúžiť:
- Dopravná štúdia - so zapracovanými podmienkami rozhodnutia zo zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov na ŽP vo formáte dwg/pdf, v ktorej je vyznačený aj rozsah riešeného územia,
- Predbežný architektonický návrh mosta vo formáte dwg/jpg
- Rozhodnutie zo zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Projektovú dokumentáciu je potrebné vypracovať v zmysle týchto podkladov.

V štádiu rozpracovanosti jednotlivých etáp je potrebné návrh konzultovať s hlavným architektom, Útvarom mobility a Útvarom územného plánovania Mestského úradu Trenčín, so Slovenským vodohospodárskym podnikom, Štátnou ochranou prírody SR a Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Do návrhu je potrebné zapracovať požiadavku Trenčianskych vodární a kanalizácií,a.s. viesť v rámci mosta vodu cca DN 300. Návrh je potrebné riešiť vrátane vizualizácií.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súvisiacej dokumentácii.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.09.2022 11:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
23.09.2022 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Ľubica Fodorová
lubica.fodorova@trencin.sk
+421 326504265

Documents