Status: Completed

Server time: 10.06.2023 12:18

DPS tender card #1174/2022-003
III. výzva - Asfaltovanie 2022-2025

Information

ID of tender
30837
Name of content of tender
III. výzva - Asfaltovanie 2022-2025
Tender ref. no.
1174/2022-003
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
11 130,00 EUR
Main CPV
45233223-8 - Carriageway resurfacing works
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie stavebných prác v rámci testovania inovatívnej asfaltovej zmesi s pridaním acetyl-celulózových vlákien (EcoButt Fibers) vyrobených z recyklovaných cigaretových filtrov. Ide o odstránenie pôvodnej asfaltovej vrstvy frézovaním v rozsahu 400 m² v hrúbke do 50 mm a pokládka dvoch nových obrusných vrstiev z asfalto-betónu (ďalej len „živičný kryt“) 2x 200 m², a to 200 m² živičného krytu AC 11 O z nemodifikovaného asfaltu, tr. II s pridaním acetyl-celulózových vlákien (EcoButt Fibers) vo výške min. 3 % hmotnostného objemu a 200 m² živičného krytu AC 11 O z nemodifikovaného asfaltu, tr. II na verejnej účelovej ceste v Parku Š. Moysesa v meste Žiar nad Hronom za nasledovných podmienok:

a/ pôvodný živičný kryt bude odstránený ručne a frézovaním v priemernej hrúbke 4 až 5 cm na ploche
orientačne 400 m²;
b/ pred samotnou pokládkou nového živičného krytu je požadovaný postrek spojovacou kation-
aktívnou asfaltovou nemodifikovanou emulziou C 50 B 4/BIT-50K s triedou zaťažiteľnosti I. až VI.
v zmysle STN 73 6114:1997 v množstve 1,0 kg/m²;
c/ živičný kryt bude tvorený asfaltovým betónom tr. II. AC 11 O, nemodifikovaný, po zhutnení 40-50 mm
d/ odvoz stavebného odpadu okrem frézingu zabezpečí dodávateľ na 5 km vzdialenú skládku v Horných
Opatovciach; frézing, vhodný na vyrovnávanie nerovností na nespevnených komunikáciách
asfaltom, bude uložený do vzdialenosti 1 km v lokalite Kortina pod mostom rýchlostnej cesty R1; pre
zabezpečenie splnenia tejto požiadavky je dodávateľ povinný odpad priebežne triediť;
e/ označenie pracovného miesta, súhlas príslušného dopravného inšpektorátu s dočasným doprav-
ným značením, samotné dočasné dopravné značenie a čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie
zabezpečí dodávateľ vo vlastnej réžii.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
13.09.2022 11:00:00
Planned opening of bids
13.09.2022 11:05:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents