Status: Ongoing

Server time: 15.06.2024 20:02

Tender card #FNTN-2022-03-NZ-Odpady
Odber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti

Information

ID of tender
32068
Name of content of tender
Odber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti
Tender ref. no.
FNTN-2022-03-NZ-Odpady
Public tender journal ref. no.
42390 - MSS
EU journal ref. no.
2022/S 190-538514
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
687 900,00 EUR
Main CPV
90520000-8 - Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services
Further CPV
90524400-0 - Collection, transport and disposal of hospital waste
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmetom zákazky je poskytnutie služby: Odber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve. Vzhľadom na miestne, vecné, funkčné aj časové väzby, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné a nehospodárne.
S ohľadom na charakter predmetu zákazky je nerozdelenie zákazky na časti opodstatnené a odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zadania zákazky je poskytnutie služby Odber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve. Odpad, ktorého pôvodcom je Fakultná nemocnica Trenčín je podľa zákona č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenený do kategórie: nebezpečné odpady (N) a ostané odpady, do skupiny č. 18: Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu (okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti), číslo podskupiny a druhu odpadu: 18 01 03(N), 18 01 04 (O), 18 01 06 ( N), 18 01 08 (N).
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.11.2022 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
07.11.2022 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michal Plesník
michal.plesnik@fntn.sk
+421 326566838

Documents